EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
І. В. Токмакова

Назад

УДК: 330.34:656.2

І. В. Токмакова

КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується гармонійний підхід до забезпечення розвитку залізничного транспорту, який полягає в забезпеченні внутрішньої стабільності підприємств залізничного транспорту та узгодженості їх діяльності із зовнішнім середовищем. Розроблено модель гармонійного розвитку залізничного транспорту, вихідним етапом якої є діагностика дисгармоній. Запропоновано класифікацію дисгармоній за рівнями виникнення і формами протиріч, зокрема виділено диспропорції, дисбаланси інтересів, дисонанси та дезінтеграційні процеси. Виявлено мегатренди сучасного суспільства (гуманізація, глобалізація, інформатизація, інтелектуалізація, екологізація, модернізація), які в сфері транспорту враховуються при формуванні світових транспортно-логістичних систем. На основі аналізу дисгармоній та мегатрендів запропоновано формувати компетенції підприємств залізничного транспорту та здійснювати вибір стратегії гармонійного розвитку залізничного транспорту. Визначено стратегічні цілі гармонійного розвитку вітчизняного залізничного транспорту за напрямами: якість функціонування, інтеграція із зовнішнім середовищем, інноваційно-інвестиційна діяльність.

I. Tokmakova

CONCEPT OF BALANCED DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

Summary

The article deals with balanced approach to railway transport development with the main idea of internal stability of railway enterprises and their activities harmonization with external environment. There was developed a model of balanced development of railway transport, its output stage is troubleshooting of disharmonies. Classification of disharmonies according to levels of occurrence and contradiction forms was proposed, in particular, disproportions, imbalance of interests, dissonances and disintegration processes were singled out. There were explored megatrends of modern society (humanization, globalization, informatization, intellectualization, ecologization, modernization) that are taken into account under world transport and logistics systems formation in the transport sphere. There were proposed to form competences of railway enterprises and carry out strategy selection of balanced development of railway transport on the basis of disharmonies and megatrends analysis. Strategical objectives of balanced development of the domestic railway transport according to operation quality, integration with external environment, innovation and investment activities were determined.

№ 11 2015, стор. 38 - 43

Кількість переглядів: 947

Відомості про авторів

І. В. Токмакова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

I. Tokmakova

Associate Professor, Ph.D., assistant professor of the Department of economics and management of industrial and commercial business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv

Як цитувати статтю

Токмакова І. В. Концепція забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України. Агросвіт. 2015. № 11. С. 38–43.

Tokmakova, I. (2015), “Concept of balanced development of railway transport of Ukraine”, Agrosvit, vol. 11, pp. 38–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.