EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
В. С. Адамовська, А. О. Кривоконь

Назад

УДК: 338

В. С. Адамовська, А. О. Кривоконь

ЕФЕКТИВНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Анотація

Розглянуто ефективне адміністрування як запорука конкурентоспроможності українського бізнесу. Визначено, що бізнес-адміністрування — це діяльність, спрямована на системний підхід до покрокової та узгодженої організації всіх процесів господарської діяльності та аспектів функціонування підприємства з метою ритмічної роботи організації, задоволення потреб споживачів та дотримання високих темпів зростання обсягів реалізації, формування та дотримання позитивного іміджу підприємства, ефективного використання всіх видів ресурсів, взаємодії з громадськими, профспілковими та державними установами, забезпечення мотивації удосконалення професіоналізму та умов для кар'єрного зростання працівників у процесі досягнення цілей діяльності організації та зростання вартості компанії. Бізнес стратегія ПАТ "Центральний ГЗК" спрямована на підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності шляхом задоволення потреби металургів у високоякісному залізорудному концентраті, отриманому з використанням сучасних екологічно безпечних технологій, котрі забезпечать лідируючі позицій на вітчизняному й світовому ринках для підвищення добробуту всіх працівників комбінату, акціонерів і розвитку суспільства в цілому. За результатами вибору пріоритетних ринків можемо зробити висновок, що три з проаналізованих ринків Східної Європи є пріоритетними для підприємства — Польща, Словаччина і Чехія, один є цікавим — Сербія, і три є можливими — Болгарія, Угорщина і Румунія.

V. Adamovska, A. Kryvokon

EFFECTIVE ADMINISTRATION AS THE KEY TO COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN BUSINESS

Summary

Considered effective administration as the key to competitiveness of Ukrainian business. Determined that the Business Administration — an activity aimed at a systematic approach to incremental and coordinated processes of all the enterprise entities and aspects to smooth operation of the organization, the needs of consumers and maintaining high growth rates in sales, development and respect for the company positive image and effective use of all resources, interaction with the public, union and government agencies, providing motivation and professionalism improvement of conditions for career staff in meeting the organization goals and increase value. Business strategy JSC "Central GOK" aimed at improving the financial and business efficiency by meeting the needs of metallurgists in high-quality iron ore concentrate produced using modern environmentally friendly technologies that provide leading position in the domestic and international markets for the well being of the plant all employees, shareholders and Development society as a whole. As a result of the priority selection markets can be concluded that three of the analyzed markets in Eastern Europe is a priority for the company — Poland, Slovakia and the Czech Republic, is an interesting one — Serbia, and three are possible — Bulgaria, Hungary and Romania.

№ 9 2015, стор. 44 - 47

Кількість переглядів: 1083

Відомості про авторів

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування Криворізький національний університет , м. Кривий Ріг

V. Adamovska

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, analysis, audit and administration Krivoy Rog National University, Krivoy Rog


А. О. Кривоконь

магістрант, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

A. Kryvokon

undergraduate, Krivoy Rog National University, Krivoy Rog

Як цитувати статтю

Адамовська В. С., Кривоконь А. О. Ефективне адміністрування як запорука конкурентоспроможності українського бізнесу. Агросвіт. 2015. № 9. С. 44–47.

Adamovska, V. and Kryvokon, A. (2015), “Effective administration as the key to competitiveness of ukrainian business”, Agrosvit, vol. 9, pp. 44–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.