EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
М. О. Боярська

Назад

УДК: 338.24:330.341.1

М. О. Боярська

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті розглянуто технологію розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень на промисловому підприємстві. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення управлінських завдань в рамках менеджменту. Запропоновано анкетування керівних посад на підприємстві задля підвищення кваліфікації персоналу, формування й навчання резерву керівних кадрів і здійснення контролю за професійно-психологічною адаптацією знову прийнятого персоналу.
Також запропоновано впровадити процесний підхід, за допомогою діаграм Ісікави й Парето, для подальшого економічного аналізу підприємства, для виявлення причини зниження ефективності роботи необхідно використовувати методи статистичного контролю. Розроблено модель процесу управління зі збалансованою системою управління, яка дозволить здійснювати перехід від хаотичного управління до збалансованої системи груповою поведінкою, сприяти створенню сприятливого клімату в колективі, формуванню спрацьованості й ефективності прийняття управлінських рішень менеджерами як вищої, так і середньої ланки, у тому числі за рахунок наявності зворотного зв'язка.

M. Boiarska

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF MANAGERIAL DECISION MAKING IN AN INDUSTRIAL PLANT

Summary

The article describes the technology development, adoption and implementation of managerial decisions in an industrial plant. Suggestions for improving management of tasks within the management. The proposed survey of senior positions at the company for staff development, the formation and training of reserve management and monitoring of professional-psychological adaptation of newly hired staff.
The article also proposed to implement a process approach, by using Ishikawa diagrams and Pareto, for further economic analysis of the enterprise, to identify reasons for the decrease in efficiency is necessary to use methods of statistical control. The model of process management with a balanced management system that will allow to make the transition from chaotic to control a balanced system of group behaviour, to help create a favorable climate in the team, the formation of the harmony and efficiency of management decision-making by managers and middle managers, including due to the presence of feedback.

№ 9 2015, стор. 14 - 17

Кількість переглядів: 1080

Відомості про авторів

М. О. Боярська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

M. Boiarska

PhD in Economics, Management and Business Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Боярська М. О. Вдосконалення технології прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві. Агросвіт. 2015. № 9. С. 14–17.

Boiarska, M. (2015), “Improving the technology of managerial decision making in an industrial plant”, Agrosvit, vol. 9, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.