EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОПОРТУНІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
О. В. Мороз, Н. П. Карачина, В. М. Семцов, Н. Ф. Мандзюк

Назад

УДК: 332/63:631.548

О. В. Мороз, Н. П. Карачина, В. М. Семцов, Н. Ф. Мандзюк

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОПОРТУНІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основні проблемні питання розробки теоретико-методичних підходів щодо дослідження явища опортунізму в аграрному секторі економіки України. Ідентифіковано потенціал та перспективи використання методу аналізування процесів економічного опортунізму через призму теорії контрактів та агентських відносин. Проведено уточнення категорії "опортунізм", а також розглянуто основні його прояви в сучасній аграрній сфері. Визначено сутність, причини та принципи опортуністичної поведінки, що виникає між основними учасниками агентів ринку з врахуванням особливостей недосконалого типу конкуренції в Україні. Підкреслено роль інститутів в контексті забезпечення протидії опортунізму на сільських територіях. Виявлено основні проблеми державного регулювання розвитку сільських громади. Обгрунтовано концептуальні положення щодо необхідності використання інститутів як фактору, який здатний протидіяти опортуністичним моделям поведінки. Визначено, що саме опортуністичні моделі поведінки спричинили дисфункції ринкових реформ в Україні.

O. Moroz, N. Karachyna, V. Semtsov, N. Mandzyuk

INSTITUTIONAL BASIS OPPORTUNISTIC BEHAVIORS IN AGRICULTURE UKRAINE

Summary

In the article the main problems of development of theoretical and methodological approaches to the study of the phenomenon of opportunism in the agricultural sector of Ukraine. Identified potential and prospects of the method of analysis of the processes of economic opportunism in the light of the theory of contract and agency relations. A specification for "opportunism" and considered its main manifestations in modern agriculture. The essence, causes and principles of opportunistic behavior that occurs between the main actors of the market agents to the specific type of imperfect competition in Ukraine. Emphasized the role of institutions in the context of combating opportunism in rural areas. The basic problem of state regulation of rural communities. Conceptual position on the need for institutions as a factor that is able to resist opportunistic behaviors. Determined that it is opportunistic behaviors caused dysfunction market reforms in Ukraine.

№ 9 2015, стор. 8 - 13

Кількість переглядів: 1106

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa


Н. Ф. Мандзюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Mandzyuk

Postgraduate, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Карачина Н. П., Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. Інституційні основи опортуністичних моделей поведінки в аграрній сфері України. Агросвіт. 2015. № 9. С. 8–13.

Moroz, O., Karachyna, N., Semtsov, V. and Mandzyuk, N. (2015), “Institutional basis opportunistic behaviors in agriculture Ukraine”, Agrosvit, vol. 9, pp. 8–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.