EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ
В. С. Адамовська, Н. В. Брітан

Назад

УДК: 657.2

В. С. Адамовська, Н. В. Брітан

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

Анотація

У даній статі розглянуто проблеми обліку витрат операційної діяльності та системи управління ними. Проведено порівняння визначення та відображення витрат за національними та міжнародними стандартами, аналіз поглядів науковців на визначення поняття "витрати". Наведено визначення витрат операційної діяльності та для ефективного обліку та управління операційними витратами розроблена та представлена відповідна їхня класифікація за: рівнем еластичності до обсягу реалізації продукції; змістом операційного процесу; способом віднесення до конкретного об'єкту витрат; відношенням до виробничого процесу; економічним змістом; статтями калькуляції. Розглянуто проблеми управління витратами, а також наведено системний підхід щодо управління витратами. Цей підхід дасть змогу ефективно управляти операційними витратами, що сприятиме підвищенню прибутковості підприємства, підвищить конкурентоспроможність, закріпить підприємство на ринку товарів і послуг, збільшить доходи і фінансові результати підприємства.

V. Adamovska, N. Britan

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OPERATING COSTS ACCOUNTING AS ONE OF THE DIRECTIONS BUSINESS ADMINISTRATION

Summary

This article deals with the problem of operating costs accounting and their management. Comparison of determination and display costs for national and international standards, analysis of the views of scientists on the definition of "costs". This definition operating costs and for effective accounting and control operating costs developed and presented their respective classification after level of flexibility to the volume of sales; content of operational process; way of referring to a particular object costs; relation to the manufacturing process; economic content; items costing. The problems of cost management, and also provides a systematic approach for managing costs. This approach will help to effectively manage operating costs, which will increase profitability, improve competitiveness, consolidate the company in the market of goods and services, increase revenues and financial results.

№ 8 2015, стор. 58 - 61

Кількість переглядів: 1166

Відомості про авторів

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

V. Adamovska

candidate of economic science, Associate Professor, Associate Professor of accounting, analysis, audit and administration National University of Krivoy Rog


Н. В. Брітан

студентка, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

N. Britan

student, National University of Krivoy Rog

Як цитувати статтю

Адамовська В. С., Брітан Н. В. Удосконалення управлінського обліку витрат операційної діяльності як один з напрямів бізнес-адміністрування. Агросвіт. 2015. № 8. С. 58–61.

Adamovska, V. and Britan, N. (2015), “Improvement of management operating costs accounting as one of the directions business administration”, Agrosvit, vol. 8, pp. 58–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.