EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
В. Є. Тредіт

Назад

УДК: 336.225.621.11:658 (477)

В. Є. Тредіт

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

Анотація

У статті визначено основні етапи розвитку прибуткового оподаткування, розглянуто порядок ведення податкового обліку податку на прибуток у зв'язку з останніми змінами законодавства. Проаналізовано окремі особливості визначення фінансового результату до оподаткування, питання коригування фінансового результату на суму податкових різниць і відображення їх в податковому обліку. Зосереджено увагу на основних спірних моментах вказаних законодавчих змін, а також на позитивних сторонах нового законодавства, зокрема спрощення розрахунку суми податку для малих підприємств і складання податкової звітності. Зосереджено увагу на необхідності організації на підприємстві окремого ведення податкового обліку різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, зокрема операцій з цінними паперами, та розробці з цією метою зведених регістрів бухгалтерського обліку.

V. Tredit

TAX ACCOUNTING THE ENTERPRISE PROFIT TAX FOR NEW REGULATIONS

Summary

The paper describes the main stages of the development of the corporate income tax, considered the procedure of tax accounting for income taxes due to the recent changes in legislation. Analyzed some defining characteristics of the financial result before tax adjustment issues financial results for the amount of tax differences and write them in the tax accounting. Focus on the main points of these controversial legislative changes to simplify the tax reporting. Main attention is drawn on the main points of contention these legislative changes, and also on the positive aspects of the new legislation, including simplification of the calculation of the amount of tax for small businesses and tax reporting. The emphasis is on the need organization in the company separate tax accounting differences arising in financial operations, including securities transactions, and development for this purpose consolidated accounting registers.

№ 8 2015, стор. 41 - 45

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

В. Є. Тредіт

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

V. Tredit

PhD in Economics, Associate Professor of the department of Accounting and audit Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

Як цитувати статтю

Тредіт В. Є. Податковий облік податку на прибуток підприємств за новими правилами. Агросвіт. 2015. № 8. С. 41–45.

Tredit, V. (2015), “Tax accounting the enterprise profit tax for new regulations”, Agrosvit, vol. 8, pp. 41–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.