EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. В. Ульянченко

Назад

УДК: 754:85.25.52

О. В. Ульянченко

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті визначено теоретичні підходи щодо функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації. Досліджено, що у забезпеченні ефективного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації велику роль має стратегія. Обгрунтовано алгоритм реалізації стратегії управління розвитком сільськогосподарського підприємства в умовах глобалізації, що грунтується на забезпеченні конкурентоспроможності та пристосовуванні до нових умов і викликів, балансуванні між стандартизацією та індивідуалізацією пропозиції продукції та послуг. Визначено, що основне призначення стратегії розвитку в умовах глобалізації полягає у взаємоузгодженості цілей сільськогосподарських підприємств з їх можливостями, вимогами споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги. Стратегія управління розвитком сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації повинна грунтуватися на основі організаційно-економічної системі управління підприємством, що є адаптованою до умов зовнішнього середовища. Визначено основні етапи та принципи адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації, що полягають у: формуванні логістичної системи підприємства; забезпеченні гнучкості управлінської та виробничої систем; визначенні потенціалу конкурентних переваг підприємства; залученні інноваційної техніки та технологій, співробітництво із науковими організаціями; формуванні маркетингової стратегії підприємства. Встановлено, що кожне сільськогосподарське підприємство повинно обрати свою стратегію розвитку з визначенням своїх конкурентних переваг та мети в межах глобалізаційних процесів.

O. Ulyanchenko

FEATURES OF FUNCTIONING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary

The article defines theoretical approaches to the functioning of agricultural enterprises in the context of globalization. Investigated that ensuring effective development and competitiveness of agricultural enterprises in the context of globalization is the most important strategy. Grounded algorithm implementation strategy of development of agricultural enterprises in the context of globalization, based on competitiveness and adapt to new conditions and challenges, balancing between standardization and individualization offers products and services. Determined that the main purpose of development strategies in the context of globalization is the coherence purposes farms with their capabilities, requirements of consumers use the weak position of competitors and their competitive advantages. Strategy development management of agricultural enterprises in the context of globalization must be based on the basis of organizational and economic enterprise management system that is adapted to the environmental conditions. The basic steps and principles of adaptation to the farms of globalization, consisting in the formation of enterprise logistics system; flexibility of management and production systems; identifying potential competitive advantage; bringing innovative techniques and technologies, cooperation with scientific organizations; shaping the marketing strategy. Found that every agricultural enterprise should choose their development strategy defined their competitive advantages and objectives within globalization.

№ 8 2015, стор. 7 - 11

Кількість переглядів: 1049

Відомості про авторів

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

O. Ulyanchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS, head of the industrial management and agribusiness department of Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Ульянченко О. В. Особливості функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації. Агросвіт. 2015. № 8. С. 7–11.

Ulyanchenko, O. (2015), “Features of functioning of agricultural enterprises in conditions of globalization”, Agrosvit, vol. 8, pp. 7–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.