EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ АНАЛІЗУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
О. П. Дяченко, Н. С. Морозюк

Назад

УДК: 519.876.5

О. П. Дяченко, Н. С. Морозюк

МЕТОДИ АНАЛІЗУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Анотація

Методи проектування, побудови та аналізу інформаційних моделей, базується на принципах, покладених в основу класичної теорії систем. Зокрема на тому, що будь-яка система — це сукупність елементів, які обмінюються масою, енергією чи інформацією. Вочевидь, для інформаційних моделей це звужується до обміну інформацією, бо будь-які матеріальні чи енергетичні потоки представляються як інформаційні.
Вітчизняне виробництво, та в першу чергу, виробництво сільськогосподарської продукції потребує сучасних систем аналізу, обліку і управління на всіх етапах виробничої діяльності. Особливо це стосується глибоко інтегрованих систем. Ці системи широко вживані в цивілізованому світі. Вони довели свою ефективність. Використання таких систем дозволяє набути нових якостей — підвищення технологічної дисципліни, покращення обліку, пришвидшення всіх інформаційних контактів як зовнішніх (підписання контрактів, співпраця з клієнтами та постачальниками, маркетингова діяльність), так і внутрішніх (внутрішній документообіг, контроль та улагодження виробничих питань).
Формування інформаційно-технологічних систем у цілому та інформаційних запитів зокрема в автоматичному, напівавтоматичному чи ручному вибірковому експертному режимах при використання у якості базових наведених принципів дозволить: автоматизувати роботу складних технологічних та економічних систем, поліпшити якість і швидкість отримання інформації, оцінити якість роботи як окремих елементів економічної системи, підсистем, так і груп таких елементів, пов'язаних в контури, можливість виявляти недоліки, втрати в режимі реального часу та помилки, недбалість персоналу.

О. Diachenko, N. Moroziuk

METHODS OF ANALYSIS THE INFORMATIONAL MODELS OF COMPLEX SYSTEMS

Summary

Methods of planning, construction and analysis of informative models, is based on principles, fixed in basis of classic theory of the systems. In particular, on that any system is an aggregate of elements, which are exchanged mass, energy or information. Obviously, for informative models it narrows to the exchange information, because be what financial or power streams appear as informative.
Domestic production, and above all things, the production of agricultural goods needs modern systems of analysis, account and management on all stages of production activity. Especially it touches the deeply computer-integrated systems. These systems are widely common in the civilized world. They led to the efficiency. The use of such systems allows to purchase new qualities — increase of technological discipline, improvement of account, accelerate of all informative contacts, as external (signing of contracts, collaboration, with clients and suppliers, marketing activity) so internal (internal document, control and adjustment of production questions).
Forming informatively technological systems on the whole, and informative queries in particular, in automatic, semi-automatic or hand to selective expert modes at the use will allow in quality the base resulted principles: to automatize work of the difficult technological and economic systems, improve quality and speed of receipt of information, estimate quality of work of both separate elements of the economic system, subsystems and groups of such elements, CPLD in contours, possibility to find out failings, loss in the mode of the real time and error, negligence of personnel.

№ 7 2015, стор. 31 - 34

Кількість переглядів: 1046

Відомості про авторів

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

О. Diachenko

PhD, assistant professor of Information Systems and Technology University M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University


Н. С. Морозюк

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

N. Moroziuk

PhD, assistant professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Дяченко О. П., Морозюк Н. С. Методи аналізу в інформаційних моделях складних систем. Агросвіт. 2015. № 7. С. 31–34.

Diachenko, О. and Moroziuk, N. (2015), “Methods of analysis the informational models of complex systems”, Agrosvit, vol. 7, pp. 31–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.