EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ПРОЯВУ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ
М. Ю. Абрамчук, І. В. Прожога

Назад

УДК: 330.131.7:336:330.341.1:57:504

М. Ю. Абрамчук, І. В. Прожога

ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ПРОЯВУ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ

Анотація

У статті розглянуто потенційні переваги використання біоінновацій у виробництві та потенційні небезпеки для здоров'я людини і навколишнього середовища, які можуть призводити до непередбачуваних екологічних наслідків. Систематизовано специфічні екологічні ризики використання біоінновацій та запропоновано розглядати їх як ризики порушення умов відтворення еколого-економічної системи. Залежно від форм прояву екологічні ризики біоінновацій запропоновано поділяти на ризики: впливу на людину, впливу на біологічні системи, впливу на природні ресурси та ризики біологічного забруднення. Проведено аналіз економічних збитків, обумовлених екологічними чинниками використання біоінноваційних продуктів та виділено їх чотири основні групи залежно від форми прояву екологічних ризиків. Визначено фінансові наслідки виникнення додаткових витрат та економічних збитків в результаті прояву екологічних ризиків використання біоінновацій на рівні держави та на первинних рівнях господарювання. Обгрунтовано необхідність удосконалення теоретико-методичної бази для комплексного аналізу еколого-економічних результатів реалізації біоінновацій і системи еколого-економічного обгрунтування їх використання у виробництві і споживанні, а також розширення та удосконалення економічних інструментів екологічного регулювання для пошуку джерел фінансування екологічних витрат.

M. Abramchuk, I. Projoga

THE FINANCIAL IMPLICATIONS OF ENVIRONMENTAL RISKS FOR BIOINNOVATION USE

Summary

The potential benefits of bioinnovation use in production sphere and the potential danger to human health and the environment, which can lead to unpredictable consequences are considered in the article. Specific environmental risks of bioinnovation using are systematized and proposed to consider them as disturbance risks of the reproduction conditions of eco-economic system. It is proposed to classify the environmental risks of bioinnovation depending on the forms of manifestation: the risks of effects on humans, of effects on biological systems, of impact on natural resources and risks of biological contamination. Analysis of economic losses caused by environmental factors of bioinnovation products use is carried out and their four main groups according to the forms of manifestation for environmental risks are highlighted. The financial implications of additional costs and economic losses as a result of the environmental risks of bioinnovation use at the State level and at the primary levels of management are defined. We substantiated the need to improve the theoretical and methodological framework for the integrated analysis of ecological and economic effects of the implementation of bioinnovation and the system of environmental-economic feasibility of their use in production and consumption, and also the expansion and improvement of economic instruments of environmental regulation for financing environmental expenditures search.

№ 7 2015, стор. 20 - 24

Кількість переглядів: 1088

Відомості про авторів

М. Ю. Абрамчук

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

M. Abramchuk

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit, Sumy State University


І. В. Прожога

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та управління, Шосткинський інститут Сумського державного університету, м. Шостка

I. Projoga

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Shostka Institute of Sumy State University

Як цитувати статтю

Абрамчук М. Ю., Прожога І. В. Фінансові наслідки прояву екологічних ризиків використання біоінновацій . Агросвіт. 2015. № 7. С. 20–24.

Abramchuk, M. and Projoga, I. (2015), “The financial implications of environmental risks for bioinnovation use”, Agrosvit, vol. 7, pp. 20–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.