EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО — РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
В. О. Стойка

Назад

УДК: 338.1

В. О. Стойка

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО — РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Розкрито окремі аспекти запровадження державно-приватного партнерства у країнах, що розвиваються, та розвинутих країнах світу. Відображено основні проекти державно-приватного партнерства в Україні. Описано проблеми взаємодії держави та суб'єктів приватного бізнесу такі, як недостатня привабливість для інвесторів частини об'єктів, на яких передбачається реалізація проектів державно-приватного партнерства; низький рівень фахової підготовки спеціалістів, що займаються питаннями запровадження державно-приватного партнерства, відсутність їх мотивації щодо пошуку та роботи з приватними інвесторами; брак інформації у частини представників бізнесу щодо переваг використання механізмів партнерства в процесі розвитку підприємницької діяльності. Запропоновано модель розвитку державно-приватного партнерства на регіональному рівні, що передбачає створення комітетів з проблем розвитку державно-приватного партнерства у регіонах країни. Функціонування таких комітетів дасть можливість покращити нормативно-правове, фінансово-кредитне, науково-дослідне, навчально-методичне та інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку державно-приватного партнерства і дозволить спрямувати суспільне виробництво країни на інноваційний шлях.

V. Stoyka

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP — A DRIVING FORCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

The article examines the regulatory support of public-private partnership in Ukraine. Some aspects of public-private partnership in the developing countries and developed countries have been considered. In this article displaying main projects of public-private partnership in Ukraine. Described the problems of cooperation between public and subjects of private business such as insufficient investment attractiveness of the object, which provides for the realization of public-private partnership; low level of professional preparation of specialists that engage in the questions of input of public-private partnership, the absence of their motivation in relation to a search and work with private investors;
We have proposed the model of development of public-private partnership at regional level that envisages the creation of the Committees on the problems of the development of public-private partnership in the regions of country.
Functioning of such committees will give an opportunity to improve the normatively-legal, financial-credit, scientific- research, scientific-methods and informatively-consultative providing of development of public-private partnership and will allow direct the public production of the country at innovative way.

№ 6 2015, стор. 36 - 40

Кількість переглядів: 980

Відомості про авторів

В. О. Стойка

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та комерційного і трудового права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

V. Stoyka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and business and labor law, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

Як цитувати статтю

Стойка В. О. Державно-приватне партнерство — рушійна сила інноваційного розвитку країни. Агросвіт. 2015. № 6. С. 36–40.

Stoyka, V. (2015), “Public-private partnership — a driving force of innovative development of the country”, Agrosvit, vol. 6, pp. 36–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.