EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ
Ю. М. Атаманчук

Назад

УДК: 631.1.027 (477)

Ю. М. Атаманчук

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ

Анотація

Маркетинг є інструментом, який забезпечує стійкі переваги підприємства в умовах жорсткої конкуренції та можливість адекватного реагування аграрних формувань на мінливість зовнішнього середовища.
Стаття присвячена розгляду існуючої системи маркетингу, концептуальних засад його розвитку в агропродовольчій сфері. Автор аналізує ринкові інструменти маркетингу, визначає роль держави в реалізації сільськогосподарської продукції. Виділені напрями державного регулювання, що дозволять забезпечити єдиний механізм формування і виробництво конкурентоздатної продукції, охопити всі рівні управління і передбачити концентрацію фінансових, матеріальних, трудових ресурсів та систему організованого збуту продукції. Визначено завдання організації маркетингової діяльності в аграрному секторі економіки, умови успішного функціонування системи маркетингу, рівні управління маркетингом та етапи формуванні маркетингових служб на підприємствах. Акцентовано увагу на розробці системи маркетингового управління, яка охоплює основні рівні виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, забезпечуючи взаємозв'язок територіального та галузевого принципів функціонування її ринку.

Y. Atamanchuk

ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MARKETING IN THE AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

Summary

Marketing is a tool that provides the benefits of sustainable enterprises in a competitive environment and the ability to respond appropriately to agrarian formations on the variability of the environment.
The article examines the existing marketing system, the conceptual framework of its development in agri-food sector. The author analyzes the market marketing tools, defines the role of the state in the sale of agricultural products. Selected areas of state regulation that will provide a single mechanism of formation and production of competitive products cover all levels of management and expected concentration of financial, material, labor and organized marketing system. Defined task of marketing activities in the agricultural sector, the conditions for successful functioning of marketing, marketing management levels and stages of formation of marketing services to businesses. Attention is focused on developing the marketing management, which covers basic levels of production and marketing of agricultural products, ensuring territorial and sectoral relationship of the functioning of the market.

№ 6 2015, стор. 20 - 24

Кількість переглядів: 1034

Відомості про авторів

Ю. М. Атаманчук

к. пед. н., доцент, директор, Уманська філія Київського інституту бізнесу і технологій, м. Умань

Y. Atamanchuk

Ph.D., Associate Professor, Director, Uman branch of the Kiev Institute of Business and Technology , Uman

Як цитувати статтю

Атаманчук Ю. М. Аналіз концептуальних засад розвитку маркетингу в агропродовольчій сфері. Агросвіт. 2015. № 6. С. 20–24.

Atamanchuk, Y. (2015), “Analysis of the conceptual foundations of marketing in the agricultural and food sector”, Agrosvit, vol. 6, pp. 20–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.