EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРИ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ
С. М. Ніколаєнко

Назад

УДК: 334.75

С. М. Ніколаєнко

КЛАСТЕРИ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Анотація

Процеси глобалізації, що відбуваються економічному розвитку України обумовлюють необхідність розробки та впровадження нових методичних, методологічних та прикладних підходів щодо формування та функціонування кластерних утворень. З метою підвищення ефективності і галузі, і регіону, враховуючи особливості виробничо-господарської діяльності підприємств молочної промисловості, їх спрямованість на матеріально-технічну (сировинну) базу, доцільно визначити основні етапи та склад організаційної структури кластеру. Кластерні формування являють собою прийнятну структуру для розробки нових форм господарювання і передбачає перехід від прямого втручання органів державної влади до регулювання за допомогою опосередкованих стимулів. Автором визначено основні характеристики основних базових напрямів теорії управління економічним розвитком та чотири підходи до виявлення сутності стійкого розвитку економічних систем. Розроблено організаційну структуру кластерного утворення молочної промисловості із обгрунтуванням доцільності його створення. Формування кластеру молочної промисловості дозволить розвинути промисловий сектор на даній території та стати засобом прискореного розвитку всієї економічної системи.

S. Nikolaienko

CLUSTERS DAIRY INDUSTRY: BACKGROUND AND OPERATIONAL EFFICIENCY

Summary

Globalization occurring economic development of Ukraine necessitated the development and implementation of new teaching, methodological and applied approaches to the formation and operation of cluster formations. To increase the efficiency and industry and region, given the characteristics of the economic activities of the dairy industry, concentrating on logistics (raw) base, it is advisable to identify the main stages of the organizational structure and composition of the cluster. Cluster formation are acceptable framework for developing new forms of management and provides the transition from direct interference by public authority to regulation through indirect incentives. The author defines the main characteristics of the main areas of basic management theory and economic development of the four approaches to identify the nature of sustainable development of economic systems. Organizational structure of cluster formation dairy industry with rationale for its creation. Formation of cluster dairy industry will develop the industrial sector in the area and become a vehicle for accelerated development of the economic system.

№ 5 2015, стор. 84 - 88

Кількість переглядів: 988

Відомості про авторів

С. М. Ніколаєнко

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

S. Nikolaienko

assistant of the department of accounting and auditing, The National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Ніколаєнко С. М. Кластери молочної промисловості: передумови та ефективність функціонування. Агросвіт. 2015. № 5. С. 84–88.

Nikolaienko, S. (2015), “Clusters dairy industry: background and operational efficiency”, Agrosvit, vol. 5, pp. 84–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.