EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ГІРСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ
Н. В. Штогринець

Назад

УДК: 338.43.01(477.8)

Н. В. Штогринець

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ГІРСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Основні елементи політики зрівноваженого розвитку гірського регіону узагальнені в Концепції Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського Союзу "Карпатський простір".
Це зумовлює потребу у формуванні нової моделі господарювання в горах, зокрема в сільському господарстві, спроможної забезпечити збалансований розвиток гірських територій, охорону навколишнього середовища і збереження природних ресурсів за одночасного забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства і регіону загалом та піднесення рівня життя місцевого населення.
Зрівноважений розвиток сільського господарства є складовою частиною розвитку всього регіону та його окремих територій. Тому його розгляд може проводитися лише з врахуванням політики регіонального і місцевого розвитку, особливостей і чинників, які визначатимуть перспективи економічного, соціального та екологічного розвитку.
Місцевий розвиток формується одночасно під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, між якими виступають різні взаємозалежності і взаємозв'язки. До основних зовнішніх чинників, що матимуть особливе значення для локального розвитку в горах, належить зачислити: загальнодержавну політику, соціальні і загальнодержавні підходи до формування рівня життя суспільства. Важливе значення матимуть також місце України на міжнародній арені і характер зовнішньої торгівлі, структура експорту та імпорту. Роль цих чинників постійно зростає, свідченням чого є реформування різних аспектів суспільного життя. Достатньо позитивними можуть бути зміни щодо діяльності органів місцевого самоврядування, державної політики щодо реструктуризації господарств, активізації господарюючих суб'єктів, розвитку експорту, напливу зовнішнього капіталу.

N. Shtogrynets

FORMATION OF THE MODEL OF MOUNTAINOUS AGRICULTURE BASED ON THE BALANCED DEVELOPMENT

Summary

The basic elements of the politics of balanced development in mountainous region are generalized at the Concept of the state program of sustainable development as an integral part of the Ukrainian Carpathians European Union program "Carpathian space".
It determines a requirement for creating a new menaging model in the mountains especially in agriculture which is able to provide the balanced development of the mountainous areas, the conservation of the environment and the maintenance of natural resources. It is possible at the simultaneous providing of the competitiveness of the farms and the whole region, increasing the standard of living among the local inhabitants.
The balanced farming development is a part of development in the whole region and its separate territories. Therefore the study can be effectuated only taking into account the politics of regional and local development, the features and the factors which determine the prospects of economic, social and ecological development.
The local development is influenced by both internal and external factors simultaneously, different interdependences and intercommunications between the factors. Such external factors as national politics, social and national approaches to forming the standard of living of the society should be regarded as the main factors that have the special significance for a local development in the mountains. The place of Ukraine in the international arena and the character of foreign trade, the structure of export and import also have an important value. The role of these factors grows constantly, and reformation of different aspects of public life is the evidence of it. The changes in relation to activity of organs of the local self-government, public policy in relation to the restructuring of economies, activation of managing subjects, development of export and external receipts can be quite positive.

№ 5 2015, стор. 35 - 40

Кількість переглядів: 1017

Відомості про авторів

Н. В. Штогринець

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, ПВНЗ "Буковинський університет", м. Чернівці

N. Shtogrynets

Ph.D. Associate Professor of Economics and Entrepreneurship Department Private Institution of Higher Education "Bukovinian University"

Як цитувати статтю

Штогринець Н. В. Формування моделі гірського сільського господарства на основі зрівноваженого розвитку. Агросвіт. 2015. № 5. С. 35–40.

Shtogrynets, N. (2015), “Formation of the model of mountainous agriculture based on the balanced development”, Agrosvit, vol. 5, pp. 35–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.