EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ
І. А. Павленко

Назад

УДК: 65.011.4: 334.7.01

І. А. Павленко

АКТУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Анотація

У статті систематизовано існуючі в науковому полі механізми комерціалізації інновацій під кутом зору місця в них основних учасників інноваційного процесу. Автор дійшов висновків, що системоутворюючим у розумінні сутності комерціалізації інновацій, є те, з позиції якого учасника процесу комерціалізації ми її розглядатимемо: по-перше, з точки зору автора-винахідника інновації, по-друге, посередницьких структур на ринку об'єктів авторських прав чи, по-третє, підприємства, яке впроваджуватиме на ринку результати НДДКР. Автором доведено, що всі різновиди механізмів комерціалізації інновацій можуть бути укрупнені до трьох: самостійне використання результатів НДДКР, повна передача прав на інновацію (результати НДДКР) та переуступка частини прав на інновацію. Вибір пріоритетного механізму комерціалізації інновацій має здійснюватись на основі аналізу чотирьох груп параметрів механізму: його можливостей, ризиків, складу і суми витрат та потенційних доходів.

I. Pavlenko

MODERN MECHANISMS COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS

Summary

In the article the mechanisms of innovation commercialization systematized from the perspective of the place in which the main participants in the innovation process. The author concludes that the backbone in understanding the essence of the commercialization of innovation is that, from the perspective of a participant commercialization process we consider it: first, in terms of the author-inventor of innovation, secondly, market intermediaries' objects of copyright or, thirdly, the company, which will implement the results of the market research. The author proved that all kinds of mechanisms commercialization of innovations can be enlarged to three self using the results of R & D, full transmission rights on innovation (R & D results) and assignment of rights to innovation. Choosing priority mechanism for commercializing innovations must be based on the analysis of the four groups of parameters mechanism: its opportunities, risks, composition and amount of costs and potential income.

№ 5 2015, стор. 25 - 28

Кількість переглядів: 883

Відомості про авторів

І. А. Павленко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

I. Pavlenko

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of business economics Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Павленко І. А. Актуальні механізми комерціалізації інновацій. Агросвіт. 2015. № 5. С. 25–28.

Pavlenko, I. (2015), “Modern mechanisms commercialization of innovations”, Agrosvit, vol. 5, pp. 25–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.