EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УКРАЇНА У СВІТОМУ ІННОВАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
І. В. Ящишина

Назад

УДК: 330.341.1

І. В. Ящишина

УКРАЇНА У СВІТОМУ ІННОВАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Анотація

У кінці ХХ — на початку ХІХ ст. основним фактором соціального зростання стає науково-технологічний розвиток. Стаття присвячена вивченню місця України у міжнародному інноваційно-соціальному розвитку. Досліджено динаміку інноваційних змін в Україні впродовж останніх п'ятнадцяти років, проведено порівняння освітньо-інноваційного потенціалу економік вибраних країн за їхніми рейтингами глобальної конкурентоспроможності в 2011—2012 рр., проаналізовано місце України за показниками стадій інноваційного циклу та за коефіцієнтами інноваційного розвитку, визначено місце України в Євроспільноті за показниками соціального розвитку, виявлено тенденції впливу інноваційних параметрів розвитку України на соціалізацію її економіки; означено взаємозв'язки інноваційного та соціального розвитку вітчизняної економіки.

I. Yashchyshyna

UKRAINE IN THE WORLD OF INNOVATION AND SOCIAL DEVELOPMENT

Summary

Аt the end of XX — beginning of XXI century the main factor of social growth becomes scientific and technological development. To the study of the place of Ukraine in the international innovation and social development the article is devoted . Dynamics of innovative changes in Ukraine over the past fifteen years has been researched, the comparison of educational and innovative potential of the economies of individual countries according to their rankings of global competitiveness in 2011—2012 has been implemented, the place of Ukraine for performance stages of the innovation cycle and the factors of innovative development has been analyzed, the place of Ukraine in the Euro community indicators of social development has been defined, the basic trends of the influence of Ukrainian innovation development indices on the socialization of the economy have been determined; the relations of innovative and social development of the national economy have been revealed.

№ 3-4 2015, стор. 15 - 20

Кількість переглядів: 539

Відомості про авторів

І. В. Ящишина

д. е. н., доцент, декан економічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

I. Yashchyshyna

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets-Podilsky National University, Kamjanets-Podilsky

Як цитувати статтю

Ящишина І. В. Україна у світому інноваційно-соціальному розвитку. Агросвіт. 2015. № 3-4. С. 15–20.

Yashchyshyna, I. (2015), “Ukraine in the world of innovation and social development”, Agrosvit, vol. 3-4, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.