EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
Д. А. Міщенко

Назад

УДК: 330. 332

Д. А. Міщенко

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проаналізовано особливості механізму регулювання розвитку вітчизняного сільськогосподарського комплексу; зазначено, що в Україні механізм державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу досі залишається вкрай неефективним і не сприяє вирішенню тих проблем, що постають на сучасному етапі розвитку; встановлено, що реалізація завдань державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу повинна забезпечити: формування ефективного власника в сільському господарстві; створення сприятливих економічних умов для діяльності суб'єктів господарювання на аграрному ринку; зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення його ефективності; зауважено, що однією з проблем здійснення державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу є те, що вона не забезпечує очікуваного ефекту щодо подальшого розвитку зазначеного комплексу, оскільки не концентрується на пріоритетних напрямах, а розподіляється серед значної кількості товаровиробників, не створюючи умови для забезпечення розширеного відтворення. З метою більш ефективного аналізу та контролю за використанням бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку сільськогосподарського комплексу слід забезпечити обов'язкове визначення кількісних показників результативності за роками реалізації та здійснення їхнього оперативного моніторингу, створити систему інформаційного забезпечення виконання програм підтримки сільськогосподарського комплексу, кожну бюджетну програму необхідно доповнити переліком тих державних цільових програм, заходи яких фінансуються через цю програму, забезпечивши тим самим взаємозв'язок між ними з метою спрощення контролю за ходом виконання державних цільових програм з боку контролюючих органів.

D. Mishchenko

WAYS OF IMPROVING PUBLIC FINANCIAL SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE IN THE CURRENT DEVELOPMENT

Summary

The paper analyzes the features of the mechanism of regulation of the domestic agricultural sector; stated that Ukraine mechanism of state financial support for the agricultural complex is still very ineffective and does not contribute to solving the problems facing at the present stage of development; found that realization of state financial support for the agricultural complex should provide: efficient owner formation in agriculture; creating favorable conditions for economic entities in the agricultural market; growth in agricultural production and increase its efficiency; noted that one of the problems the state financial support of the agricultural complex is that it does not provide the desired effect on the further development of this complex as not focused on priority areas and distributed among a large number of producers, without creating conditions for expanded reproduction. In order to better analyze and control the use of budget funds allocated to support agricultural complex should be made compulsory quantification of performance indicators by years of implementation and execution of their operational monitoring to establish a system of information support implementation of programs to support the agricultural sector, each program budget should complete the list of state programs, activities which are funded through this program, thus ensuring the relationship between them in order to facilitate monitoring of the implementation of state programs of supervisory authorities.

№ 3-4 2015, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 718

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А. Шляхи удосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу України на сучасному етапі розвитку. Агросвіт. 2015. № 3-4. С. 10–14.

Mishchenko, D. (2015), “Ways of improving public financial support of the agricultural sector of Ukraine in the current development”, Agrosvit, vol. 3-4, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.