EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н. В. Білецька

Назад

УДК: 336.1:338.23 [477]

Н. В. Білецька

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті відмічено, що забезпечення продовольчої безпеки України стає найважливішим завданням державної економічної політики, направленої на досягнення стійкого зростання вітчизняного сільськогосподарського виробництва і динамічного розвитку агропромислового комплексу в цілому. В даний час створення ефективної системи фінансового забезпечення продовольчої безпеки країни неможливо без консолідації фінансових ресурсів держави, агробізнесу і інших підприємницьких структур. Для України продовольча безпека виступає в якості найважливішого національного інтересу. На вміст продовольчої безпеки роблять вплив як загальносвітові тенденції (економічна глобалізація, посилення міжнародної конкуренції, міжнародна і внутрішня інтеграція і кооперація і ін.), так і конкретна ситуація в країні. У сучасних умовах досягнення продовольчої безпеки економіка України повинна базуватися на таких принципах, як еволюційність, поетапність, державний протекціонізм, у поєднанні з ринковим механізмом. Модифікація бюджетного фінансування продовольчої безпеки передбачає концентрацію засобів на пріоритетних напрямах сільськогосподарського виробництва і підвищення його конкурентоспроможності в умовах зростаючої ролі сільськогосподарських транснаціональних корпорацій.

N. Biletska

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF THE FINANCIAL PROVIDING OF FOOD SAFETY OF UKRAINE

Summary

It is marked in the article, that providing of food safety of Ukraine becomes the major task of public economic policy, directed on achievement of proof growth of domestic agricultural production and dynamic development of agroindustrial complex on the whole. Presently creation of the effective system of the financial providing of food safety of country it is impossible without consolidation of financial resources of the state, agribusiness and other enterprise structures. For Ukraine food safety comes forward in quality major national interest. On maintenance of food safety both world tendencies (economic globalization, strengthening of international competition, international and internal integration and co-operation and other) and concrete situation, have influence in a country. In the modern terms of achievement of food safety the economy of Ukraine must be based on such principles, as evolutional, stage-by-stage, state protectionism, in combination with a market mechanism. Modification of the budgetary financing of food safety foresees the concentration of facilities on priority directions of agricultural production and increase of his competitiveness in the conditions of growing role of agricultural multinational corporations.

№ 2 2015, стор. 62 - 64

Кількість переглядів: 951

Відомості про авторів

Н. В. Білецька

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

N. Biletska

Vinnitsa institute of constructing of clothes and enterprise, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Білецька Н. В. Розвиток системи фінансового забезпечення продовольчої безпеки України. Агросвіт. 2015. № 2. С. 62–64.

Biletska, N. (2015), “Development of the system of the financial providing of food safety of Ukraine”, Agrosvit, vol. 2, pp. 62–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.