EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АПК
Н. Б. Стоволос

Назад

УДК: 338.432:631

Н. Б. Стоволос

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АПК

Анотація

У статті проаналізовано питання забезпечення екологічної безпеки, сталого розвитку, екологізації агропромислового виробництва на основі стратегічних пріоритетів розвитку АПК України у працях вітчизняних вчених. Зазначено про необхідність постійного моніторингу за екологічно несприятливими процесами в АПК, розробки заходів, спрямованих на екологічно безпечне функціонування об'єктів АПК, формування екологічного світогляду в сучасних умовах господарювання. Запропоновано застосування інтегрованого підходу, який має бути сконцентрований на всіх ланках виробництва продовольства та доведення його до безпосереднього споживача. Розглянуто стратегічні пріоритети розвитку АПК України, адже метою інноваційного розвитку аграрного сектора має стати кардинальне підвищення віддачі від наявних у країні ресурсів за рахунок застосування технологічних, організаційних та інших інновацій. Зроблено висновки щодо необхідності вирішення проблем структурних перетворень в умовах глобальних змін зовнішнього середовища, значення і ролі даної галузі у забезпеченні продовольчої і екологічної безпеки.

N. Stovolos

STRATEGIC PRIORITIES OF ECOLOGICAL SAFETY OF AIC

Summary

The article analyzes the issue of environmental safety, sustainability, ecologization agroindustrial production based on strategic priorities of agricultural development Ukraine in the works of local scientists. Specified the need for continuous monitoring of environmentally unfavorable processes in agriculture, development of measures for environmentally safe functioning of agriculture, formation environmental philosophy in the contemporary economy. Application of an integrated approach that should be focused on all levels of food production and bring it to direct consumers. Considered strategic priorities of agricultural development Ukraine, because the purpose of the innovative development of the agricultural sector should be a radical increase the impact of existing resources in the country through the use of technological, organizational and other innovations. Also had made the conclusions about the needs to address the problems of structural changes under global environmental changes, the value and role of the industry in providing food and environmental safety.

№ 2 2015, стор. 25 - 29

Кількість переглядів: 1062

Відомості про авторів

Н. Б. Стоволос

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в галузях АПК, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

N. Stovolos

Ph.D., assistant professor of management in the fields of agriculture, Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Стоволос Н. Б. Стратегічні пріоритети розвитку екологічної безпеки апк. Агросвіт. 2015. № 2. С. 25–29.

Stovolos, N. (2015), “Strategic priorities of ecological safety of aic”, Agrosvit, vol. 2, pp. 25–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.