EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CТАЛИЙ РОЗВИТОК: КОНЦЕПЦІЇ КІЛЬКІСНОЇ І ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ
Ю. І. Гайда

Назад

УДК: 303. 211: 330.357: 316.42

Ю. І. Гайда

CТАЛИЙ РОЗВИТОК: КОНЦЕПЦІЇ КІЛЬКІСНОЇ І ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ

Анотація

У статті узагальнено підходи до побудови індексів, вимірників, метрик сталого розвитку. Коротко характеризуються найбільш відомі міжнародні та вітчизняні алгоритми оцінювання стану і процесу сталого розвитку на регіональному, національному і глобальному рівнях: метрика для вимірювання процесів сталого розвитку (МВСР), показник економічного добробуту (MEW), індекс сталого економічного добробуту (ISEW), індикатор справжнього прогресу (GPI), індекс сталого чистого прибутку (SNBI). Більш детально висвітлюється логіка побудови і результати ранжування країн за індексом стійкості навколишнього середовища (ESI) та його субститутом — індексом екологічної ситуації (EPI). Проаналізовано позиціонування України за останніми двома індексами і визначено напрямки удосконалення її економічної, соціальної та екологічної політики в контексті забезпечення сталого розвитку країни. Наголошено на певних недоліках одновекторних індексів сталого розвитку та запропоновано шляхи підвищення їх інформативності.

Y. Hayda

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CONCEPTS OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT

Summary

In this article approaches to building indexes, indicators, metrics of sustainable development are summarized. Well-known international and national evaluation algorithms of the process of sustainable development at regional, national and global levels, namely Metrics for Measuring of Sustainable Development (MMSD), Measure of Economic Welfare (MEW), Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI) and Sustainable Net Benefit Index (SNBI) are briefly characterized. The logic of construction and results of countries ranking for Environmental Sustainability Index (ESI) and for its substitute — the Environmental Performance Index (EPI) are highlighted with more details. Ukraine's positions in the list of ranks for the last two indexes are analyzed and directions for improving its economic, social and environmental policies in context of sustainable development are determined. Some shortcomings of sustainable development unidirectional indexes are analyzed and the ways to improve their information content are proposed.

№ 2 2015, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 1049

Відомості про авторів

Ю. І. Гайда

д. с.-г. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Y. Hayda

doctor of science, associate professor, professor of department of economics and nature resources use, Ternopil national economic university, Ternopil

Як цитувати статтю

Гайда Ю. І. Cталий розвиток: концепції кількісної і якісної оцінки . Агросвіт. 2015. № 2. С. 3–9.

Hayda, Y. (2015), “Sustainable development: concepts of quantitative and qualitative assessment”, Agrosvit, vol. 2, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.