EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
М. А. Горшков

Назад

УДК: 631.1:574:332.33:(477.4)

М. А. Горшков

СУЧАСНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стаття містить результати дослідження еволюції зміни структури ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки. Автор виконав аналіз еволюції основних понять та структури ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки та визначив пріоритети розвитку в залежності від різних ситуацій та потреб ринку. Сформована структура ресурсного потенціалу може бути представлена у вигляді ментальної карти та візуалізована для подальшої деталізації, формування системи управління ресурсним потенціалом аграрного сектору національної економіки.
Аграрний сектор як один з провідних напрямів розвитку економіки України потребує сталого розвитку та динамічних механізмів управління, а це означає використання методів системності та комплексності в державному управлінні та регулюванні. Аграрний сектор має достатньо консервативну структуру ресурсного потенціалу. Зміни структури обумовлені розвитком інформаційного суспільства, аграрної науки і практики, новими підходами до розвитку територій, вимогами до якості сільськогосподарських продуктів, новими інноваційними технологіями обслуговування та реалізації сільськогосподарської продукції, активними кроками інтеграції України до Європейського Союзу та світового економічного простору.
Аграрний сектор економіки характеризується високим обсягом та різноманітністю ресурсів і має такі основні ресурси, як трудові, матеріально-технічні, природні, інформаційні тощо. Але його структура не є та і не повинна бути стабільною. Вона потребує додаткових досліджень кількісного аналізу, якісних співвідношень, оцінки ресурсної віддачі та можливості відтворення. Структура ресурсного потенціалу аграрного сектору складається з таких складових: природний ресурсний потенціал (виробництво сільськогосподарських продуктів потребує природних ресурсів — на яких землях, завдяки яким природним особливостям, користуючись яким досвідом здійснюється використання природних ресурсів); матеріально-технічний потенціал (яка матеріальна база, наявність техніки та технології); трудовий потенціал (хто буде здійснювати основні технологічні процеси); фінансовий потенціал (яке фінансове забезпечення виробництва та проектів відтворення); потенціал території (як буде розвиватись територія, яка підтримка держави та інвесторів); потенціал міжгалузевих зв'язків та споживання (хто споживач продукції); інформаційно-організаційний ресурс (правова законодавча підтримка, прозорість інформаційних потоків, інформаційне забезпечення); управлінський ресурс (державне управління та регулювання; новітні управлінські технології: планування, управління програмами та проектами, управління територіями, управління процесами відтворення).

M. Gorshkov

MODERN CHANGES IN THE STRUCTURE OF RESOURCE POTENTIAL AGRARIAN SECTOR

Summary

The article contains the results of a study evolution changing the structure resource potential agrarian sector. The author performed the analysis of the evolution basic concepts and structure resource potential agrarian sector and identified development priorities depending on different situations and needs of the market. The current structure resource potential can be represented as a mental map and visualized for further detail, the formation of management resource potential agrarian sector national economy.
Agrarian sector as one of the leading areas economic development of Ukraine needs of sustainable development, which means the methods consistency and comprehensiveness in governance and regulation. Agrarian sector is quite conservative structure of resource potential. Changes in the structure due to the development of the information society, agricultural science and practice new approaches to territorial development, requirements for quality agricultural products, new services and innovative technologies of agricultural products, active steps of Ukraine's integration into the European Union and the world economic space.
Agrarian sector is characterized by high volume and variety of resources and has the basic resources as labor, material and technical, natural information. But its structure is not stable and therefore requires more research both in terms of quantitative analysis and qualitative relationships, the impact assessment of the resource and playback capabilities. The structure of the resource potential agrarian sector consists of the following components: natural resource potential (production of agricultural products requires natural resources — which lands through which natural features, using that experience natural resources); material and technical potential (which material resources, availability of equipment and technology); employment potential (who will carry out basic processes); financial capacity (which financial support production and reproduction projects); potential areas (as will be developed that support the state and investors); potential linkages and consumption (consumer products who); Information and organizational resources (legal legislative support, transparency of information flow, information); resource management (governance and regulation, new management techniques: planning, program management and project management department, process management play).

№ 1 2015, стор. 44 - 47

Кількість переглядів: 1203

Відомості про авторів

М. А. Горшков

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

M. Gorshkov

Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

Як цитувати статтю

Горшков М. А. Сучасні зміни в структурі ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки . Агросвіт. 2015. № 1. С. 44–47.

Gorshkov, M. (2015), “Modern changes in the structure of resource potential agrarian sector”, Agrosvit, vol. 1, pp. 44–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.