EnglishНа русском

Назад

УДК: 334.75

С. М. Ніколаєнко

СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР

Анотація

У статті вивчені і проаналізовані основні моделі утворення кластерних об'єднань, які можна умовно згрупувати за європейським, американським та японським напрямами. В світовій економіці кластери, використовуються протягом тривалого часу і це дало змогу вченим виділити їх економічну сутність з врахуванням країнового підходу. Серед країн, де кластери набули найбільшого поширення, можна виділити Бельгію, Данію, Німеччину Фінляндію, Швецію, Нідерланди, Великобританії та країн Балтії. Всі кластерні формування базуються на активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, удосконаленні виробничих, технологічних та організаційних процесів підприємств харчової та переробної галузей. Вони представляють собою мережі для стратегічної співпраці між компаніями-виробниками продуктів харчування. Для України в найбільшій мірі притаманна індокитайська модель розвитку кластерізації. У відповідності з нею кластери розвиваються за рахунок залучення крупних міжнародних компаній через прямі іноземні інвестиції для освоєння передових технологій та виходу на світові ринки. В роботі визначені всі перспективи та можливості для побудови нової форми розвитку економіки України, визначені основні програми підтримки урядом розвитку нового типу економіки.

S. Nikolaienko

FOREING AND DOMESTIC EXPERIENCE IN FORMING OF CLUSTER STRUCTURES

Summary

The article is studied and analyzed the basic model of cluster formation of associations, which can be roughly grouped into the European, American and Japanese branches. In the global economy clusters are used for a long time and this has enabled scientists to identify their economic substance, taking into account the country approach. Among the countries where clusters were most widespread, can be identified Belgium, Denmark, Germany, Finland, Sweden, the Netherlands, Britain and the Baltic countries.
All cluster formation are based on the activation of innovation and investment, improving industrial, technological and organizational processes of food and processing industries
They are the ranges for strategic cooperation between companies of food producing
Indochina model of clustering are the most popular in Ukraine. According to the model clusters are developed by attracting major international companies through foreign direct investment for the development of advanced technology and access to the global markets. All prospects and opportunities to create new forms of economic development of Ukraine, the basic government programs to support the development of a new type of economy are given in the article.

№ 24 2014, стор. 46 - 50

Кількість переглядів: 937

Відомості про авторів

С. М. Ніколаєнко

асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

S. Nikolaienko

assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Ніколаєнко С. М. Світовий та вітчизняний досвід формування кластерних структур. Агросвіт. 2014. № 24. С. 46–50.

Nikolaienko, S. (2014), “Foreing and domestic experience in forming of cluster structures”, Agrosvit, vol. 24, pp. 46–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.