EnglishНа русском

Назад

УДК: 502.33:631.15

В. В. Кипоренко

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто світовий досвід формування системи сертифікації та контролю якості органічної продукції. Згруповано та узагальнено інформацію по органічним стандартам та органам інспектування. Визначено три основні типи систем контролю органічного сектору, з виділенням їх переваг та недоліків. Проаналізовано вітчизняний ринок сертифікаційних послуг і сформовано список акредитованих сертифікаційних органів за напрямами їх діяльності. Виокремлено стандарти, за якими вітчизняні виробники органічної продукції мають можливість сертифікувати органічну продукцію як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Запропоновано структурно-функціональну схему органічної сертифікації, що включає три основних рівня: світовий, державний та рівень підприємства, і базується на змішаному типові сертифікаційної системи, коли функціонують у рівних умовах державні та приватні сертифікаційні органи із залученням контролю зі сторони державного акредитаційного органу. Запропонована схема дозволяє знизити витрати виробника на процедуру сертифікації, підвищити довіру споживачів до органічної продукції та підвищити контроль за недобросовісним використанням засобів маркування продукції.

V. Kyporenko

FORMATION OF CERTIFICATION OF ORGANIC AGRICULTURE IN UKRAINE

Summary

The article deals with international experience forming a system of certification and quality control of organic products. Grouped and summarized information on organic standards and inspection bodies. Identified three main types of control systems organic sector, highlighting their strengths and weaknesses. Analyzed the domestic market and certification services The list of accredited certification bodies in the directions of their activities. Author determined standards by which domestic producers of organic products have the ability to certify organic products for both domestic and foreign market. A structural-functional organic certification scheme, which includes three main levels: international, national and enterprise level, and is based on typical mixed certification system when operating on an equal footing public and private certification bodies involving state control on the part of the accreditation body. The proposed scheme can reduce the cost to the manufacturer certification process to increase consumer confidence in organic products and to increase control over the use of unfair labeling.

№ 24 2014, стор. 28 - 34

Кількість переглядів: 930

Відомості про авторів

В. В. Кипоренко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

V. Kyporenko

postgraduate, Institute of Agroecology and Environmental NAAS

Як цитувати статтю

Кипоренко В. В. Формування системи сертифікації органічного сільського господарства в Україні. Агросвіт. 2014. № 24. С. 28–34.

Kyporenko, V. (2014), “Formation of certification of organic agriculture in Ukraine”, Agrosvit, vol. 24, pp. 28–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.