EnglishНа русском

Назад

УДК: 631.16.631.115

Д. В. Грибова

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Одним з найважливіших завдань агропромислового комплексу в умовах розвитку ринкових відносин є докорінна перебудова його структури, яка б змогла забезпечити розвиток підприємницької діяльності, а також поєднати виробничу та комерційну діяльність. Дана проблема є багатоплановою і тому вимагає комплексного підходу для свого вирішення. Розв'язання проблеми раціонального використання ресурсів пов'язане з необхідністю прийняття оптимальних рішень в управлінні виробництвом. Це в свою чергу вимагає моделювання процесів виробництва, завдяки чому повніше й обгрунтованіше прогнозуються наслідки прийнятих рішень, здійснюється комплексне розв'язання економічних і соціальних проблем, які неминуче загострюються у кризовий період. У статті розроблено теоретичні і методичні основи раціонального формування структури виробничих ресурсів у залежності від ринкових умов і запропоновано пропозиції щодо ефективного використання земельних, трудових та матеріально-технічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Встановлено, що з метою організації високоефективного, рентабельного виробництва сільськогосподарські підприємства повинні розвивати лише ті галузі і в такому розмірі, щоб найраціональніше використовувалися земля, засоби виробництва, трудові ресурси і щоб найбільшими були вихід продукції та чистий дохід на одиницю площі і одиницю поточних витрат та виробничих фондів.

D. Gribova

THE INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF INDUSTRIAL RESOURCES OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

One of the major problems of agriculture in conditions of development of market relations is radical reorganization of its structure which could provide development of enterprise activity, and also unit industrial and commercial activity. The problem is multilane and consequently demands the complex approach for the decision. The decision of problem of rational use of resources is connected to necessity of acceptance of optimum decisions for production management. It in turn demands modeling of processes of manufacture due to what more full and is more proved consequences of the accepted decisions are predicted, the complex decision of economic and social problems which inevitably become aggravated during the crisis period is carried out. The theoretical and methodical bases of rational formation of structure of industrial resources are developed depending on market conditions and offers on effective utilization of ground, labor and material resources in the agricultural enterprises are made. It is established, that with the purpose of the organization of highly effective, profitable manufacture the agricultural enterprises should develop only those branches and in such size that were more rationally used the ground, means of production, manpower and that the great were an output of production and the net profit on unit of the area and unit of the current expenses and production assets.

№ 24 2014, стор. 19 - 21

Кількість переглядів: 973

Відомості про авторів

Д. В. Грибова

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

D. Gribova

PhD, teacher of faculty of economy, Melitopol state pedagogical university of Bogdan Khmelnitskiy

Як цитувати статтю

Грибова Д. В. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2014. № 24. С. 19–21.

Gribova, D. (2014), “The increase of efficiency of use of industrial resources of the agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 19–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.