EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.43

К. Б. Харук, Р. М. Скриньковський

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНО-МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНТРУ

Анотація

У науковій статті досліджено вплив процесу євроінтеграції на зміни в інфраструктурі аграрного сектора України. Викладено дослідження світового досвіду створення та становлення оптових ринків сільськогосподарської продукції, а також проаналізовано їх діяльність у сучасних умовах господарювання. Встановлено необхідність вдосконалення розвитку інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської продукції на регіональному рівні. Висвітлено поняття комплекс маркетингу в контексті діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції. Розглянуто можливості застосування комплексу маркетингу інноваційного розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції. Обгрунтовано доцільність трансформації вітчизняних оптових ринків сільськогосподарської продукції в регіональні аграрно-маркетингові центри. Проаналізовано передумови для формування регіональних аграрно-маркетингових центрів в Україні. Окреслено перспективи подальшого розвитку інфраструктури вітчизняного аграрного сектора.

K. Kharuk, R. Skrynkovskyy

FORMATION OF REGIONAL AGRO-MARKETING CENTRE

Summary

In a scientific article it was investigated impact of the process of European integration onto the changes in the infrastructure of the agricultural sector of Ukraine. In the article it was researched the world experience of the creation and establishment of wholesale markets of agricultural products, and was analyzed their activity in the contemporary economy. It was established the necessity of improving the infrastructure provision of agricultural markets at the regional level. Article deals with the concept of the marketing mix in the context of wholesale markets of agricultural products. The possibilities of the marketing mix in the innovative development of wholesale markets of agricultural products were applied. It was grounded feasibility of transformation domestic wholesale markets of agricultural products in the regional agricultural marketing centers. It was analyzed conditions of the formation regional agricultural marketing centers in Ukraine. Prospects of further development of the infrastructure of the domestic agricultural sector were outlined.

№ 24 2014, стор. 8 - 13

Кількість переглядів: 1038

Відомості про авторів

К. Б. Харук

к. е. н., доцент кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики, Львівський університет бізнесу та права

K. Kharuk

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Demography, Labor Relations and Social Policy Lviv University of Business and Law, Ukraine


Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine

Як цитувати статтю

Харук К. Б., Скриньковський Р. М. Формування регіонального аграрно-маркетингового центру. Агросвіт. 2014. № 24. С. 8–13.

Kharuk, K. and Skrynkovskyy, R. (2014), “Formation of regional agro-marketing centre”, Agrosvit, vol. 24, pp. 8–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.