EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Г. М. Терен

Назад

УДК: 658.012.1

Г. М. Терен

ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено дискусійні питання категорії "ліквідність підприємства". В результаті аналізу визначень даного поняття, що наводяться в економічній літературі, виділено підходи до його трактування. Внаслідок систематизації виділених підходів обгрунтовано ліквідність підприємства як здатність фінансувати нормальний хід господарської діяльності, яка забезпечується ліквідністю активів та фінансовою гнучкістю підприємства.
Для забезпечення розкриття сутності ліквідності підприємства наведено функції ліквідності (в контексті підприємства) та обгрунтовується їх зміст. Згідно з виділеними функціями ліквідність підприємства конкретизується як характеристика фінансового стану, достатній рівень якої є запорукою незалежності та свободи дій суб'єкта господарювання; уможливлює зміни пріоритетних напрямів діяльності та адаптацію до зовнішнього середовища, додаткове залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел та є передумовою зниження ризику втрати фінансової стійкості.

G. Teren

THE APPROACHES TO THE ENTERPRISE LIQUIDITY INTERPRETATION

Summary

Controversial questions of the category of the "enterprise liquidity" were investigated in this article. As the result of the analysis of the given notion determination which are given in the economic literature, the following approaches to its interpretation were distinguished. In consequence of systematization of the distinguished approaches the enterprise liquidity was proved as the ability to finance the normal way of economic activities, which are secured by liquidity assets and enterprise financial flexibility.
In order to provide the essence reveal of the enterprise liquidity, the liquidity functions are mentioned (in the context of the enterprise) and their content is proved. According to mentioned functions, the enterprise liquidity is concretized as the characteristic of the financial status, the sufficient level of which is the guaranty of the independence and freedom of the market participant actions; making possible the changes of the priority directions of the activity and adaptation to the environment, additional financial resources attraction from the external sources and it is the reason of the risk decrease of the financial stability loss.

№ 23 2014, стор. 67 - 71

Кількість переглядів: 958

Відомості про авторів

Г. М. Терен

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

G. Teren

postgraduate, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Терен Г. М. Підходи до трактування ліквідності підприємства. Агросвіт. 2014. № 23. С. 67–71.

Teren, G. (2014), “The approaches to the enterprise liquidity interpretation”, Agrosvit, vol. 23, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.