EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
С. Я. Ковальчук, Л. В. Муляр

Назад

УДК: 339:330.3:633/635

С. Я. Ковальчук, Л. В. Муляр

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто стан розвитку ринку органічної продукції в Україні як основного сегмента функціонування ринкових відносин. Проаналізовано ступінь виробництва і реалізації екологічно чистих продуктів та доцільність збільшення його масштабів при зростаючій кількості споживачів в світі. Розкрито основні характеристики та вказано відповідні міжнародні стандарти якості екологічно чистої продукції, згідно з якими виробництво даного виду продукції є перспективним напрямом розвитку. Наведено обгрунтовану думку щодо законодавчо-нормативної бази України та її вдосконалення у відповідності до міжнародних стандартів якості. Вказано місце України у світовому рейтингу з ведення органічного землеробства та виробництва екологічно чистої (органічної) продукції з метою концентрації уваги на перевагах та недоліках забезпеченості природним ресурсним потенціалом та методами його використання. Розроблено пропозиції щодо ефективного розвитку виробництва екологічно чистої (органічної) продукції в Україні в умовах інтеграції.

S. Kovalchuk, L. Mylyar

INVARIABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY: THE ROLE OF ORGANIC PRODUCTION

Summary

A modern condition of the development of the organic production in Ukraine is considered in this article, as the main segment of functioning of the market relations. The degree of production and realization of the environmentally friendly products and the expediency of its scale's increment with the increasing amount of the users in the world is analyzed. The main characteristics are disclosed and the appropriate international standards of the quality of the environmentally friendly production are specified, according to which the production of this type of products is a perspective way of development. A reasonable opinion concerning the legislative and regulatory framework of Ukraine and its improvement according to the International Quality Standards is given.
Ukraine's space in the world's organic agriculture's rating conducting and producing of the environmentally clean (organic) production is indicated with the purpose of the concentration of attention on the advantages and disadvantages of the provision with natural resources' potential and the methods of its usage.
The offers concerning the effective development of the environmentally clean (organic) products' production in Ukraine under conditions of integration.

№ 23 2014, стор. 61 - 66

Кількість переглядів: 1128

Відомості про авторів

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

S. Kovalchuk

Associate Professor Department of International Economics, Vinnytsia National Agrarian University


Л. В. Муляр

студентка 4 курсу економічного факультету, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. Mylyar

4rth year student of Economics Faculty, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Ковальчук С. Я., Муляр Л. В. Сталий розвиток світової економіки: роль органічного виробництва. Агросвіт. 2014. № 23. С. 61–66.

Kovalchuk, S. and Mylyar, L. (2014), “Invariable development of the world economy: the role of organic production”, Agrosvit, vol. 23, pp. 61–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.