EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ
Є. В. Міщук, Г. С. Телега

Назад

УДК: 65.012.8:338.246

Є. В. Міщук, Г. С. Телега

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ

Анотація

У статті на основі проведених досліджень уточнено роль інформаційної складової у забезпеченні фінансової безпеки при прийнятті управлінських рішень. Показано, що вхідні зовнішні інформаційні потоки, які формуються поза межами підприємства, можуть нести недостовірну або неповну інформацію; така інформація, сприйнята керівництвом підприємства, несе загрозу для фінансової безпеки. Обгрунтовано необхідність урахування цієї можливості при прийнятті управлінських рішень. Запропоновано основні управлінські рішення приймати з урахуванням досягнутого після їх реалізації рівня фінансової безпеки.
У статті також уточнено зміст прийняття управлінських рішень із забезпечення фінансової безпеки підприємства, який запропоновано розглядати як процес прийняття рішень, які мають на меті діагностику, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці підприємства за допомогою визначеного комплексу засобів впливу, серед яких провідна роль належить перевірці та контролю якості вхідних інформаційних потоків.

Е. Mіschuk, G. Telega

MANAGEMENT DECISIONS TO ENSURE THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT INFORMATION THREATS

Summary

On the basis of studies clarified the role of the information component in ensuring financial security in management decisions. It is shown that the external input information flows that are generated outside of the enterprise may carry false or incomplete information; such information is perceived by management, is a threat to financial security. The necessity of taking into account this possibility when making management decisions. Proposed key management decisions made based on the achieved after the implementation level of financial security.
The article also clarify the content of managerial decision-making to ensure the financial security of the company, proposed to consider the process of decision-making with a view to the diagnosis, prevention, neutralization and elimination of threats to the financial security of the company with a certain set of tools of influence among the leading role belongs to verification and quality control input information flows.

№ 23 2014, стор. 56 - 60

Кількість переглядів: 1208

Відомості про авторів

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"


Г. С. Телега

магістрант, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

G. Telega

magіstrant, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

Як цитувати статтю

Міщук Є. В., Телега Г. С. Прийняття управлінських рішень із забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням інформаційних загроз. Агросвіт. 2014. № 23. С. 56–60.

Mіschuk, Е. and Telega, G. (2014), “Management decisions to ensure the financial security of the enterprise, taking into account information threats”, Agrosvit, vol. 23, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.