EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕФІНІЦІЯ КОНТРОЛЮ, ЯК НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ
О. М. Вініченко

Назад

УДК: 658.562

О. М. Вініченко

ДЕФІНІЦІЯ КОНТРОЛЮ, ЯК НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Анотація

Досліджено наукові підходи до визначення та сутності контролю, виявлено необхідність надати просте, зрозуміле, стисле визначення, яке повністю охарактеризує контроль та узагальнить характеристики контролю, що визначають його як наукову категорію.
За результатами дослідження, узагальнюючи думки вчених щодо тлумачення поняття "контроль", визначено значні узагальнені риси, які притаманні цій категорії: нагляд, спостереження, перевірка; ефективне управління; досягнення визначеної мети. Усі інші аспекти поняття "контроль" є похідними від визначених узагальнених рис, які більш детальніше розкривають сутність контролю, але не надають поняттю нового змісту.
Представлено удосконалене визначення поняття "контроль".
Наведено узагальнене стисле визначення охоплює в собі усі аспекти сутності контролю і характеризує контроль незалежно від його форми і виду.
Зібрано воєдино характеристики контролю, що визначають його як наукову категорію, та представлено їх стисле визначення з метою розуміння вказаних характеристик у контексті контролю.

O. Vinichenko

DEFINITION OF CONTROL AS A SCIENTIFIC CATEGORY

Summary

The existing scientific approaches to the definition and essence of control have been studied, the necessity to give a simple, clear and short definition to characterize and generalize the features of control as a scientific category have been proved.
Basing on the results of research and taking into account different points of view of the scientists to the definition of the given term "control", the general characteristics of the particular category have been defined including: supervision, observation, checking; effective management, achieving goals. All the other aspects of the concept "control" are derivative from the given general characteristics which describe the essence of control but do not provide the new meaning to the concept.
The improved definition of the term "control" has been presented.
The brief generalized definition includes all aspects of the essence of control independently of its type and method.
All characteristics of control have been generalized to define the given concept as a scientific category and the brief definitions have been presented in the context of control.

№ 23 2014, стор. 25 - 31

Кількість переглядів: 1164

Відомості про авторів

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Вініченко О. М. Дефініція контролю, як наукової категорії. Агросвіт. 2014. № 23. С. 25–31.

Vinichenko, O. (2014), “Definition of control as a scientific category”, Agrosvit, vol. 23, pp. 25–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.