EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ ЗМІН
О. Ю. Буцька, О. В. Тимошенко

Назад

УДК: 336.1:352.075

О. Ю. Буцька, О. В. Тимошенко

РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ ЗМІН

Анотація

У статті обгрунтовано реалії впровадження у 2011—2013 роках змін бюджетно-податкового законодавства у процес формування та реалізації фінансового потенціалу територіальних громад. На основі досвіду економічно розвинених країн розглянуто залежність рівня компетенції органів місцевого самоврядування щодо виконання своїх функцій від розміру територіального формування, чисельності населення та структури управління. Досліджено позитивні та негативні аспекти об'єднання територіальних громад в Україні. Запропоновано напрями покращення фінансового забезпечення місцевих бюджетів за рахунок удосконалення: порядку розрахунку потреб фінансових ресурсів для місцевих бюджетів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів; зміни механізму перерозподілу доходів між бюджетами різних рівнів. Обгрунтовано доцільність перерозподілу бюджетних ресурсів не між джерелами фінансування делегованих і власних повноважень органів місцевого самоврядування, а між джерелами формування державного і місцевих бюджетів щодо забезпечення останніх стабільними та достатніми надходженнями.

O. Butska, O. Timoshenko

RESULTS OF FORMING AND REALIZATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF TERRITORIAL SOCIETIES IN THE CONDITIONS OF BUDGETARY-TAX CHANGES

Summary

In the article realities of introducing in 2011—2013 changes of budgetary-tax legislations in the process of forming and realization of financial potential of territorial societies are grounded. On the basis of experience of economic-developed countries dependence of level of jurisdiction of organs of local self-government at presens of implementation of the functions from the size of the territorial forming, quantity of population and management structure is considered. Positive and negative aspects of association of territorial societies in Ukraine are explored. The article offers directions of improvement of the financial providing of local budgets through the improvement: to the order of calculation of necessities of financial resources for local budgets from every type of charges, which are taken at determination of volume of interbudgetary transferts; changes of mechanism of redistribution of profits between the budgets of different levels. The author grounded expedience of redistribution of budgetary resources not between sources of funding of delegated and own proxies of organs of local self-government, but between the sources of forming state and local budgets for providing local self-goverment with stable and sufficient receipts.

№ 23 2014, стор. 20 - 24

Кількість переглядів: 1040

Відомості про авторів

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

O. Butska

PhD, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava


О. В. Тимошенко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

O. Timoshenko

PhD, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

Як цитувати статтю

Буцька О. Ю., Тимошенко О. В. Результати формування та реалізації фінансового потенціалу територіальних громад в умовах бюджетно-податкових змін . Агросвіт. 2014. № 23. С. 20–24.

Butska, O. and Timoshenko, O. (2014), “Results of forming and realization of financial potential of territorial societies in the conditions of budgetary-tax changes”, Agrosvit, vol. 23, pp. 20–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.