EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
А. М. Ужва, Я. В. Нікітіна

Назад

УДК: 657.1.011.56

А. М. Ужва, Я. В. Нікітіна

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Стаття присвячена теоретичному та методологічному обгрунтуванню і практичним питанням організації обліку й оцінки власного капіталу в акціонерних товариствах у сучасних умовах. Розглянуто основні підходи до визначення поняття "власний капітал" як основного фінансового джерела функціонування підприємства. Запропоновано пропозиції з методики вдосконалення обліку власного капіталу в частині формування статутного капіталу та нарахування дивідендів. Сучасні вимоги швидкості та своєчасності надання інформації призводять до комп'ютеризації фінансового та управлінського обліку і аналізу власного капіталу, тому визначено основні відмінності при роботі з бухгалтерськими рахунками в комп'ютерних програмах. Внесено пропозиції та розроблено рекомендації щодо удосконалення методики обліку власного капіталу акціонерного товариства та документального відображення обліку капіталу. Розроблено система додаткових субрахунків та внесено зміни до синтетичних рахунків з обліку складових власного капіталу.

A. Uzhva, Y. Nikitina

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OWN CAPITAL IN MODERN CONDITIONS

Summary

This article is devoted to the theoretical and practical bases and practical issues of accounting and the equity in joint stock companies in the modern world. The basic approaches to the definition of "own capital" as the main financial source of an enterprise. Proposals on methods of improving equity in the account of the authorized capital and dividends. Modern requirements of speed and timeliness of information leading to the computerization of financial and management accounting and analysis on equity, so the main difference when working with accounts in computer programs. The suggestions and recommendations for improving the method of accounting equity company and documentary records reflect capital. A system of additional sub-accounts and changes to the accounts of the synthetic component of equity.

№ 22 2014, стор. 80 - 84

Кількість переглядів: 959

Відомості про авторів

А. М. Ужва

к. е. н., кафедра обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

A. Uzhva

Ph.D. accounting and economic analysis, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University, Mykolaiv


Я. В. Нікітіна

магістрант, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

Y. Nikitina

a student of Master's Degree, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Ужва А. М., Нікітіна Я. В. Удосконалення бухгалтерського обліку власного капіталу у сучасних умовах. Агросвіт. 2014. № 22. С. 80–84.

Uzhva, A. and Nikitina, Y. (2014), “Improvement of accounting own capital in modern conditions”, Agrosvit, vol. 22, pp. 80–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.