EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
О. В. Гончаренко

Назад

УДК: 330:341.1:061.27:338.432

О. В. Гончаренко

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Досліджено інституціональні детермінанти інноваційного розвитку агропромислового виробництва.
Обгрунтовано, що створення сприятливого для інновацій інституціонального середовища в аграрній сфері неможливе без формування базових умов для розвитку підприємництва, захисту прав власності, підтримки конкуренції, вдосконалення інноваційної інфраструктури і міжнародної кооперації в інноваційній сфері. Елементом нового інституціонального середовища має також стати комплекс заходів економічної політики із стимулювання інновацій, формування в суспільстві інноваційної ідеології і культури інноваційного підприємництва.
Встановлено, що при формуванні стратегіїї інституціональної інноваційної політики мають бути закладені інструменти, спрямовані як на активізацію інноваційного процесу, так і на розвиток інституціонального середовища.
Визначено, що серед складових інституціональної політики дієвим інструментом має стати індикативне планування з вбудованою системою стимулювання до досягнення цільових показників розвитку, формування регіональних інноваційних агрокластерів. Серед інструментів стимулювання найбільш опробованими стали податки і кредитна підтримка.

O. Goncharenko

INSTITUTIONAL DETERMINANTS SUPPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

Summary

Investigated the determinants of institutional innovation development of agro-industrial production.
Proved that create an enabling institutional environment for innovation in the agricultural sector is not possible without creating framework conditions for entrepreneurship, property rights, support of competition, improvement of innovation infrastructure and international cooperation in the sphere of innovations. Elements of the new institutional environment has also become a set policy measures to stimulate innovation, the formation of innovation in society ideology and culture innovative entrepreneurship.
It was established that the formation stratehiyiyi institutional innovation policy should be laid instruments aimed at activating both innovation process and the development of the institutional environment.
Determined that among the components of institutional policy must become an effective instrument for indicative planning with built-in incentives to achieve the targets of development, the formation of regional innovation ahroklasteriv. The tools most stimulating oprobovanymy were taxes and credit support.

№ 22 2014, стор. 59 - 63

Кількість переглядів: 1172

Відомості про авторів

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

Як цитувати статтю

Гончаренко О. В. Інституціональні детермінанти забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Агросвіт. 2014. № 22. С. 59–63.

Goncharenko, O. (2014), “Institutional determinants support innovative development of agroindustrial production”, Agrosvit, vol. 22, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.