EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ В УКРАЇНІ
П. М. Купчак

Назад

УДК: 665.3

П. М. Купчак

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена виявленню перспектив розвитку виробництва олії соняшникової в Україні. Основний наголос зроблено на проведенні факторного аналізу ринку насіння та олії соняшника в Україні та світових тенденцій розвитку галузі. Факторами, що сприятимуть збільшенню виробництва даної культури, є стабільний попит, розширення мереж збуту на світовому ринку, а також зростання ємності сегмента переробки українського ринку. Негативним фактором для українських сільгоспвиробників у новому 2014/2015 МР буде зниження цін реалізації продукції, яке в свою чергу викликане значним зростанням світового виробництва олійних культур. У подальшому розвитку олійної галузі в Україні та збільшенню експорту даної продукції сприятимуть наступні чинники: лібералізація торгівлі з країнами ЄС; збереження тенденції до нарощування обсягів експорту в країни далекого зарубіжжя, в яких темпи зростання населення відстають від темпів росту виробництва продуктів харчування (наприклад, Китай, Індія тощо); відносно низька собівартість та високий рівень рентабельності виробництва (28,1% у 2014 р.), що забезпечує цінову конкурентоздатність на світовому ринку; збереження політики розвинутих країн на поступове заміщення енергетичних товарів (нафта, газ) відновлювальними джерелами енергії; високий технологічний рівень розвитку галузі; інтенсивний маркетинг на закордонних ринках тощо.

P. Kupchak

SUNFLOWEROIL DEVELOPMENT PROSPECTS IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to finding the prospects of sunflower production in Ukraine. The main emphasis is on conducting factor analysis of the market of seeds and sunflower oil in Ukraine and world tendencies. Factors that contribute to increase the production of this crop is strong demand, expansion of distribution network in the world market and increase the capacity of processing Ukrainian segment of the market. Unfortunately for Ukrainian farmers in the new marketing year 2014/2015 will decrease selling prices, which in turn caused a significant increase in world production of oilseeds. In a further development of the oil industry in Ukraine and increased exports of these products contribute to the following factors: the liberalization of trade with the EU; conservation tendency to increase in exports to foreign countries, where population growth lagged behind the growth rate of food production (eg China, India, etc.); relatively low cost and high level of profitability (28.1% in 2014), which provides price competitiveness on the world market; conservation policies of the developed countries to the gradual replacement of energy products (oil, gas), renewable energy; high technological level of the industry; intensive marketing in foreign markets and so on.

№ 22 2014, стор. 54 - 58

Кількість переглядів: 1122

Відомості про авторів

П. М. Купчак

с. н. с. відділу промислової політики, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

P. Kupchak

Senior Researcher, Department of Industrial Policy, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, 26, Panasa Myrnoho St., Kyiv

Як цитувати статтю

Купчак П. М. Перспективи розвитку виробництва олії в Україні. Агросвіт. 2014. № 22. С. 54–58.

Kupchak, P. (2014), “Sunfloweroil development prospects in Ukraine”, Agrosvit, vol. 22, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.