EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗА КОРДОНОМ
Д. А. Міщенко

Назад

УДК: 338.43

Д. А. Міщенко

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗА КОРДОНОМ

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до здійснення державного регулювання сільськогосподарського комплексу за кордоном; проаналізовано відмінності між ними та з'ясовано спільні риси щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників; виділено ключові елементи системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та інструменти державного захисту сільгоспвиробника; шляхом вивчення форм і методів державної фінансової політики в сільськогосподарському комплексі розвинених країн виділено основні її заходи; визначено напрями реалізації фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу у країнах ЄС та США; відзначено, що всебічно відпрацьована державна фінансова політика зарубіжних країн в сільськогосподарському комплексі створює рівні умови господарювання, носить системний, обгрунтований характер, підтримує постійний взаємозв'язок із виконавцями та забезпеченням конкретних результатів; з'ясовано, що система механізмів державного регулювання сільськогосподарського комплексу в розвинених зарубіжних країнах характеризується не стільки стимулюванням виробництва, скільки рішенням соціальних завдань — підтримкою рівня доходів фермерів, розвитком сільської інфраструктури й природоохоронних заходів; зазначено, що політика державного регулювання сільськогосподарського комплексу в Україні повинна в сучасних умовах стосуватися, насамперед, стимулювання вітчизняного виробництва сільськогосподарської продукції та реалізації експортноорієнтованої стратегії його розвитку, що буде поштовхом для зростання всієї економіки та на цій основі підвищення рівня життя населення України; запропоновані положення щодо реалізації політики державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу в Україні в сучасних умовах господарювання.

D. Mishchenko

STATE FINANCIAL SUPPORT AGRICULTURAL COMPLEXES ABROAD

Summary

The paper considers the main approaches to state regulation of agricultural complex abroad; The differences between them and found similarities to support agricultural producers; highlighted key elements of the system of state support for agricultural production and farmers instruments of state protection; by examining the forms and methods of state financial policy in the agricultural sector of developed countries highlighted its main activities; directions of realization of financial support agricultural complex in the EU and the USA; noted that fully perfected state financial policies of foreign countries in the agricultural sector creates a level playing entity is systemic, grounded in nature, maintains a constant relationship with the performers and providing concrete results; found that the system of state regulation of agricultural complex in developed foreign countries is characterized by not only the stimulation of production as the solution of social problems — income support for farmers, rural infrastructure development and environmental protection; noted that state regulation of agricultural policy in Ukraine should set in modern terms relate primarily to stimulate domestic agricultural production and implementation of export-oriented development strategy, which will be the impetus for the growth of the entire economy and on this basis to improve people's lives Ukraine; proposed provisions for the implementation of the policy of state financial support agricultural complex in Ukraine in the contemporary economy.

№ 21 2014, стор. 22 - 27

Кількість переглядів: 1114

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А. Державна фінансова підтримка сільськогосподарського комплексу за кордоном. Агросвіт. 2014. № 21. С. 22–27.

Mishchenko, D. (2014), “State financial support agricultural complexes abroad”, Agrosvit, vol. 21, pp. 22–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.