EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
В. С. Габор

Назад

УДК: 338. 242

В. С. Габор

РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

У результаті здійснення аграрної реформи у сільському господарстві України сформувались різноманітні організаційно-правові форми господарювання, включаючи малі підприємства. В статті розглядаються теоретичні питання функціонування особистих селянських і фермерських господарств, які відіграють значну роль у виробництві сільськогосподарської продукції і забезпечені продовольчої безпеки держави. Їхня діяльність сприяє також розв'язанню соціальних проблем села, налагодженню стійкого розвитку сільських територій, забезпеченню зайнятості та підтримці доходів сільського населення. Проте ці форми господарювання в сучасних умовах стикаються зі значними труднощами, що пов'язані насамперед з дією зовнішніх факторів і не можуть у багатьох випадках самостійно та без належної допомоги з ними впоратися.
Значна увага приділяється питанням відновлення і подальшого розвитку кооперативного руху, в якому зацікавлені насамперед малі підприємства. Вказується на необхідність створення на законодавчому рівні найбільш сприятливих умов для розвитку підприємств малого бізнесу в сучасних умовах.

V. Habor

DEVELOPMENT OF SMALL FORMS MANAGEMENT IN AGRARIAN SECTOR

Summary

As a result of agrarian reform in agriculture Ukraine formed a variety of legal forms of entities, including small businesses. The article deals with theoretical issues and operation of subsidiary farms, which play an important role in agricultural production and food security are provided. Their work also contributes to the solution of social problems of the village, establishing sustainable rural development, employment and income support in rural areas. However these forms of menage in modern terms run into considerable difficulties that is related first of all to the action of external factors and does not can in many cases independently and without the proper help with them to manage.
Considerable attention is spared to the questions of renewal and further development of co-operative motion, small enterprises are interested in that first of all. Specified on the necessity of creation at legislative level of the most favorable terms for development of enterprises of small business in modern terms.

№ 21 2014, стор. 18 - 21

Кількість переглядів: 1156

Відомості про авторів

В. С. Габор

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська область

V. Habor

Candidate of economic science, associated professor of department of economy of enterprise, separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", m. of Berezhani, Ternopil area

Як цитувати статтю

Габор В. С. Розвиток малих форм господарювання в аграрному секторі. Агросвіт. 2014. № 21. С. 18–21.

Habor, V. (2014), “Development of small forms management in agrarian sector”, Agrosvit, vol. 21, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.