EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТОВАРНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. М. Вавдійчик

Назад

УДК: 658.62: 338.1

І. М. Вавдійчик

ТОВАРНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У сучасних умовах господарювання можливість досягнення підприємством роздрібної торгівлі запланованих обсягів діяльності в значній мірі залежить від ефективності управління товарними ресурсами. Товарне виробництво зумовлює необхідність товарно-грошового обміну і доведення товару зі сфери виробництва до сфери споживання. Специфіка діяльності підприємств торгівлі полягає у доведенні товарів до кінцевого споживача, що є завершальним етапом їх просування зі сфери виробництва до сфери споживання. Торгівля, з одного боку, здійснює стимулюючий вплив на виробництво споживчих товарів, сприяючи вдосконаленню асортименту і підвищенню якості товарів, а з іншого боку, впливає на товарну пропозицію на споживчому ринку відповідно до його вимог, шляхом формування товарного асортименту, розширення обсягів реалізації. Товарні ресурси, які є специфічною складовою ресурсного потенціалу підприємства торгівлі, забезпечують виконання ним головної функції — доведення товарів до споживачів. Для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємствам роздрібної торгівлі потрібно не тільки забезпечити надходження товарів, які є конкурентоспроможними за якістю, ціною і структурою пропозиції, а ще й забезпечити конкурентоспроможні умови постачання товарів.

I. Vavdiichyk

COMMODITY RESOURCES OF ENTERPRISES OF RETAIL BUSINESS AND THEIR ROLE ARE IN PROVIDING OF ECONOMIC ACTIVITY

Summary

In the modern terms of mеnage possibility of achievement of retail business of the pre-arranged volumes of activity an enterprise largely depends on efficiency of management commodity resources. A commodity production predetermines the necessity of commodity-money exchange and leading to of commodity from the sphere of production to the sphere of consumption. The specific of activity of trade enterprises consists in taking of commodities to end-user that is the finishing stage of their advancement from the sphere of production to the sphere of consumption. Trading with one side carries out stimulant influence on the production of consumer goods, assisting perfection of assortment and upgrading of commodities, and on the other hand influences on commodity suggestion at the user market in accordance with his requirements, by forming of commodity assortment, expansion of volumes of realization. Commodity resources that are the specific constituent of resource potential of trade enterprise provide implementation to them of main function — leading to of commodities to consumers. For providing of effective economic activity to the enterprises of retail business it is needed not only to provide the receivables of commodities, that are competitive in quality, by a price and structure of a sentence, and yet and to provide the competitive terms of delivery of commodities.

№ 19 2014, стор. 59 - 62

Кількість переглядів: 1521

Відомості про авторів

І. М. Вавдійчик

асистент кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Vavdiichyk

Assistant of the Department of Economics and Finances of an Enterprise, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Вавдійчик І. М. Товарні ресурси підприємств роздрібної торгівлі та їх роль у забезпеченні господарської діяльності. Агросвіт. 2014. № 19. С. 59–62.

Vavdiichyk, I. (2014), “Commodity resources of enterprises of retail business and their role are in providing of economic activity”, Agrosvit, vol. 19, pp. 59–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.