EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. А. Мартинчик

Назад

УДК: 338.436:633.1:528.854(477.42)

О. А. Мартинчик

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено передумови створення кластерних структур. Дано оцінку ресурсного та трудового потенціалу Житомирської області. Визначено місце області в загальнодержавному рейтингу та частку продукції сільського господарства регіону в обсягах загальноукраїнського виробництва. Враховуючи досвід застосування кластерної теорії до аграрного сектору економіки, запропоновано створення зернового кластера з урахуванням особливостей сучасного розвитку галузі й ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Побудовано схему організації та взаємодії зернового кластера в Житомирській області, що сприятиме зростанню конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та стимулюванню інтеграційних процесів на мезорівні економіки та рахунок мінімізації конкуренції всередині кластера, можливості залучення вагомих інвестицій, підвищення рівня інноваційної діяльності; зменшення ризиків, пов'язаних з технологічними обмеженнями.

O. Martynchyk

CLUSTER APPROACH TO THE INCREASE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article dwells upon the grounds for the creation of cluster structures. Resource and performance potential of Zhitomir region is evaluated. The region positioning in the total governmental ranking is estimated, the share of agricultural products of the region in the Ukraine-wide production is assessed. Considering the experience of applying the cluster theory in the agrarian sector of economics, creation of corn cluster is suggested. Peculiarities of the current branch development and resource potential of agricultural enterprises of Zhitomir region are taken into account. The organizational and interaction model of corn cluster in Zhitomir region is suggested. The model will promote the increase of competitiveness of agricultural enterprises and encouragement of integrational process in meso-level of economics due to minimization of competition inside the cluster, possibility of considerable investments, higher level of innovations activity, decreasing of risks connected with technological restrictions.

№ 19 2014, стор. 44 - 49

Кількість переглядів: 868

Відомості про авторів

О. А. Мартинчик

здобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Martynchyk

Applicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Мартинчик О. А. Кластерний підхід до зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2014. № 19. С. 44–49.

Martynchyk, O. (2014), “Cluster approach to the increase of competitiveness of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 19, pp. 44–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.