EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
С. В. Романчук

Назад

УДК: 338.45:664.1

С. В. Романчук

АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Низька забезпеченість власними природними енергетичними ресурсами в поєднанні з високою енергоємністю економіки, досить гостро ставить питання енергетичної незалежності України та ефективності будь-якої галузі економіки зокрема. Протягом 2008—2013 рр. виробництво цукру та фінансові результати цукрових заводів значно коливалися. Ці коливання були зумовлені як природніми явищами, що впливали на урожайність цукрового буряку, так і економічні — ціна на цукор, державне регулювання ціноутворення у цукровій галузі. Державою передбачено запровадження декларування наявності цукру, затверджено квоти виробництва цукру та встановлено мінімальні ціни на цукрові буряки. Державне регулювання галузі повинно було позитивно вплинути та оздоровити цукрову галузь України, але як показала практика, більшість цукрових заводів лишилися збитковими, у зв'язку із перевиробництвом і низькою ціною на цукор, так і не почали сезон 2013 року. Саме тому у статті розкрито актуальні питання галузі, проаналізовано стан та перспективи розвитку. Автором розкриваються різні фактори ефективності галузі та проаналізовані основні виробничі показники. Встановлено їх взаємозв'язок та співвідношення. У статті досліджується дискусійне питання ефективності роботи цукрової галузі та шляхи її покращення. Показано, що напрям реформування цукрової галузі у векторі еколого-економічної ефективності, який ставить нові виклики перед економістами та технологами.

S. Romanchuk

ANALYSIS OF COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE SUGAR INDUSTRY IN UKRAINE

Summary

Lack of availability of its own natural energy resources, coupled with high energy intensity of the economy, rather sharply raises the question of Ukraine's energy independence and efficiency of any sector of the economy in particular. During the 2008—2013 years sugar production and financial performance of sugar factories varied considerably. These fluctuations were caused by both natural phenomena that affect the yield of sugar beet and economic — the price of sugar, government regulation of pricing in the sugar industry. State provides for the introduction of declaring the presence of sugar approved quota of sugar and set minimum prices for sugar beets. Government regulation of the industry should have a positive impact and improve the sugar industry in Ukraine, but, as shown, most sugar mills remained unprofitable due to overproduction and the season 2013 didn't start with low prices for sugar. That is why the current issues of the industry, analyzes the status and prospects are determined in the article. The author reveals the various factors of the industrial efficiency and analyzes key performance indicators. Their relationship and correlation are established. The article explores the controversial issue of the efficiency of the sugar industry and shows ways of its improvement. It is shown that the direction of the sugar industry reform in the vector of environmental and economic efficiency poses new challenges to economists and technologists.

№ 19 2014, стор. 37 - 43

Кількість переглядів: 942

Відомості про авторів

С. В. Романчук

аспірант кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

S. Romanchuk

PhD student of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Романчук С. В. Аналіз складу та структури цукрового виробництва в Україні. Агросвіт. 2014. № 19. С. 37–43.

Romanchuk, S. (2014), “Analysis of composition and structure of the sugar industry in Ukraine”, Agrosvit, vol. 19, pp. 37–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.