EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В. В. Покиньчереда

Назад

УДК: 657:330.1

В. В. Покиньчереда

ОБЛІК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті здійснено аналіз формування облікової інформації щодо трудових ресурсів у системі рахунків бухгалтерського обліку підприємств. З'ясовано, що нинішній стан обліку трудових ресурсів не задовольняє зростаючі інформаційні запити користувачів облікових даних в умовах функціонування економіки знань. Провівши грунтовний аналіз положень МСБО 38 "Нематеріальні активи", автор стверджує, що критерії визнання, які висуваються до нематеріальних активів, є виконуваними і щодо трудових ресурсів. У зв'язку з цим пропонується включення трудових ресурсів до складу активів підприємства. На основі врахування вже існуючих наукових доробок та власного бачення вирішення окресленої проблеми, автором розроблено номенклатуру синтетичних та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку для відображення трудових ресурсів та їх складових в обліковій системі підприємства, що сприятиме підвищенню інформативності облікових даних та задовольнятиме інформаційні запити управлінського персоналу.

V. Pokynchereda

HUMAN RESOURCE ACCOUNTING: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Summary

The article analyses the formation of accounting information as to the human resources in the system of business accounting. It was found that today's condition of human resources accounting does not satisfy the growing informational requests of the accounting information users under the conditions of knowledge economics functioning. Having conducted the detailed analysis of IAS 38 "Intangible Assets", the author claims that the identifying criteria applicable to nonmaterial assets are also applicable to the human resources. With regard to this it is suggested to include the human resources into the company assets. On the basis of already existing scholarly researches and his own view of the said problem solution, the author developed the nomenclature of synthetic and analytic accounts for reflecting human resources and their components in the company accounting system, which will facilitate the increase of accounting data informative value and satisfy the information requests of administrative personnel.

№ 18 2014, стор. 66 - 72

Кількість переглядів: 1077

Відомості про авторів

В. В. Покиньчереда

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Pokynchereda

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

Як цитувати статтю

Покиньчереда В. В. Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення. Агросвіт. 2014. № 18. С. 66–72.

Pokynchereda, V. (2014), “Human resource accounting: problems and ways of their solution”, Agrosvit, vol. 18, pp. 66–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.