EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ КЕРІВНИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Н. О. Шура, Г. С. Телега

Назад

УДК: 65.012.8:338.246

Н. О. Шура, Г. С. Телега

РОЛЬ КЕРІВНИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті за результатами попередніх досліджень понятійного апарату подано власне визначення адміністративної служби. На основі проведеного аналізу організаційних структур управління вітчизняних промислових підприємств зроблено висновок, що в переважній більшості їм притаманна чотирирівнева організаційна структура: керівник (директор); заступники керівника (директора), які координують і контролюють роботу підпорядкованих їм функціональних підрозділів; функціональні керівники підрозділів, тобто начальники відділів; виконавці завдань, тобто головні, провідні спеціалісти, спеціалісти відділів. Доведено, що для забезпечення соціальної безпеки керівникові адміністративної служби необхідно контролювати діяльність колективу та його громадських організацій, проводити бесіди з працівниками; вивчати службову документацію громадських організацій, що характеризує соціальну структуру працівників, ступінь задоволення матеріальних і культурних потреб; з'ясовувати думки працівників та їх пропозиції з різних питань соціального життя працівників. Визначено, що в процесі управління соціальною безпекою адміністративна служба має носити лінійний характер. Окреслено переваги такої структури управління для адміністративної служби в контексті контролювання соціальної безпеки на промисловому підприємстві.

N. Shura, G. Telega

A ROLE OF LEADER OF ADMINISTRATIVE SERVICE IS IN PROVIDING OF SOCIAL SAFETY ON AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

In the article as a result of previous researches of concept vehicle own determination of administrative service is given. On the basis of the conducted analysis of organizational structures of management of domestic industrial enterprises a conclusion is done, that in swingeing majority to them inherent four level organizational structure: leader (director); deputies of leader (director), which co-ordinate and control work of inferior functional subsections them; functional leaders of subsections, that chiefs of departments; performers of tasks, that main, leading specialists, specialists of departments. It is well-proven that for providing of social safety to the leader of administrative service it is necessary to control activity of collective and him public organizations, to conduct conversations with workers; to study the official document of public organizations, which characterizes the social structure of workers, degree of satisfaction of financial and cultural necessities; to find out opinions of workers and their suggestions on different questions of social life of workers. Certainly, that in the process of management social safety administrative service must carry linear character. Outlined advantages of such structure of management for administrative service in the context of controlling of social safety on an industrial enterprise.

№ 18 2014, стор. 51 - 54

Кількість переглядів: 994

Відомості про авторів

Н. О. Шура

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

N. Shura

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"


Г. С. Телега

магістрант, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

G. Telega

Magistrant, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

Як цитувати статтю

Шура Н. О., Телега Г. С. Роль керівника адміністративної служби у забезпеченні соціальної безпеки на промисловому підприємстві. Агросвіт. 2014. № 18. С. 51–54.

Shura, N. and Telega, G. (2014), “A role of leader of administrative service is in providing of social safety on an industrial enterprise”, Agrosvit, vol. 18, pp. 51–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.