EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОБІР ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ
А. І. Бєлова

Назад

УДК: 338.3:330.3

А. І. Бєлова

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОБІР ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стаття присвячена розробленню та формуванню комплексу пріоритетних засобів, методів та ресурсно-функціонального інструментарію процесного типу задля забезпечення результативності запровадження у практику господарювання оригінальної системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств. Побудову останньої здійснено у взаємозв'язку реалізації семи специфічних функцій управління структурно-динамічними зрушеннями, що обумовило потребу у трьох-рівневій формалізації її архітектури у відповідності до виконання пріоритетів за: а) напрямами реструктуризації (оновлення, реформування, реорганізація, модернізація і санація, інжиніринг, реінжиніринг та кросінжиніринг); б) елементами стратегічного потенціалу (ресурси, резерви і можливості).
Визначено об'єкти локалізації зусиль і вагомості реалізації дії цільових функціоналів системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств за використання методу логічного моделювання.
Здійснено ідентифікацію за пріоритетами інструментарію процесного управління реструктуризацією в контексті формування й освоєння ключових компонент стратегічного потенціалу підприємств на засадах реалізації принципів проектної інтерпретації кількісно-якісних вимірів результативності управління структурно-динамічними зрушеннями в межах операційної системи підприємств.

A. Belova

DEVELOPMENT AND APPLICATION SELECTION TOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT ENTERPRISE RESTRUCTURING

Summary

The article is dedicated to the development and formation of complex priority tools, methods and resource-functional tool type process to ensure efficiency in the implementation of management practices of the original system of strategic management restructuring. Construction of the last made in conjunction implement seven specific management functions of structural and dynamic changes that caused the need for a three-tier architecture formalize it in accordance with the priorities identified by: a) the restructuring (update, reform, reorganization, modernization and rehabilitation engineering reengineering and kros- engineering); b) elements of strategic capacity (resources, reserves and capacity). Defined object localization efforts and importance of implementation actions target functional of the strategic management restructuring of enterprises using logic simulation method. Done identification of priorities for process management tools in the context of the restructuring and development of key components of the strategic potential of enterprises on the basis of the implementation of the principles of design interpretation of quantitative and qualitative dimensions of performance management structural and dynamic changes within the operating system business.

№ 18 2014, стор. 23 - 28

Кількість переглядів: 1113

Відомості про авторів

А. І. Бєлова

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія муніципального управління МОН України, м. Київ

A. Belova

PhD, Assistant Professor, the senior lecturer, Department of Foreign Economic Management, Academy of Municipal Management, Ministry of Education and Science of Ukraine

Як цитувати статтю

Бєлова А. І. Розроблення та добір прикладного інструментарію стратегічного управління реструктуризацією підприємств. Агросвіт. 2014. № 18. С. 23–28.

Belova, A. (2014), “Development and application selection tools of strategic management enterprise restructuring”, Agrosvit, vol. 18, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.