EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
О. В. Кварцхава

Назад

УДК: 657.37: 631.1

О. В. Кварцхава

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

Стаття присвячена розкриттю питання про порядок подання статистичної звітності фермерськими господарствами. Автор обгрутновує необхідність подання статистичної звітності фермерськими господарствами, що забезпечує здійснення комплексних досліджень стану аграрного сектора економіки, а також створення необхідного масиву інформації для забезпечення інформаційних запитів органів державного управління про результати господарської діяльності фермерських господарств. Однак, разом з тим, автор наголошує, що надмірна завантаженість фермера формуванням звітних показників при невеликих обсягах виробництва може відволікати від завдань виробничо-господарської діяльності, що стоять перед ним. Виходячи з цього, доведено необхідність обгрунтування відповідних методичних підходів до формування статистичної звітності фермерських господарств, виходячи з особливостей ведення обліку різними категоріями фермерських господарств з врахуванням їх обліково-інформаційних можливостей. Обгрунтовано доцільність спрощення статистичної звітності для сімейних фермерських господарств, зокрема наведено пропозиції спрощення та скорочення форми № 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві".

O. Kvartskhava

CHALLENGES IN STATISTICAL ACCOUNTING FORMATION UNDER THE CONDITIONS OF DOMESTIC FARMING

Summary

The present article is concerned with the issue development on the procedure for the statistical accounting by farming enterprises. The author proves the necessity to provide statistical accounting, that guarantees the integral study of economy agricultural sector condition, by farming enterprises, as well as to create a required information file to provide information inquiry by state administrative bodies concerning the results on farming enterprises' business activity. Nevertheless, along with that, the author points up in case of a farmer's excessive load with reporting indicators formation under small overall production, it may distract them from production and commercial operation challenge which is set upon them. Within this framework, the need to justify the corresponding methodological approaches to statistical accounting formation by farming enterprises on the assumption of accounting keeping particularities by different farming enterprises categories including their accounting and data capability has been proved. The reasonability to simplify the statistical accounting for domestic farming enterprises, in particular some propositions to simplify and abridge the No 2-ferm form "The Core Indicators of the Farming Enterprises' Business Activity, Small Business in Agriculture" has been substantiated.

№ 17 2014, стор. 64 - 68

Кількість переглядів: 956

Відомості про авторів

О. В. Кварцхава

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Kvartskhava

graduate student, Zhytomyr National Agro Ecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Кварцхава О. В. Проблеми формування статистичної звітності в умовах сімейних фермерських господарств. Агросвіт. 2014. № 17. С. 64–68.

Kvartskhava, O. (2014), “Challenges in statistical accounting formation under the conditions of domestic farming”, Agrosvit, vol. 17, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.