EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ
А. І. Бєлова

Назад

УДК: 338.3:330.3

А. І. Бєлова

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ

Анотація

Стаття присвячена визначенню та розробленню заходів, методів та процедур у межах технології управління реструктуризацією підприємств в України. Їхнє формування здійснено за результатами економіко-статистичного аналізу результативності стратегічного управління сімома пріоритетними напрямами реструктуризації: оновлення, реформування, реорганізації, модернізації, інжинірингу, реінжинірингу та кросінжинірингу виробничо-господарських і техніко-технологічних процесів. Визнано, що нарощення в межах реального сектору економіки держави суспільно-політичних, соціально-економічних та екологічних ризиків збалансованості функціонування, призводять до появи різноманітних видів реальних загроз сталому розвитку регіонів та держави у цілому.
Підтверджено, що недостатність теоретичних, методологічних і методичних розробок з цього питання обумовили необхідність удосконалення системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств, реалізованих за синхронного використання принципів системного, комплексного та процесного підходів до розбудови архітектури останньої. Засвідчено потребу у розробленні: а) методичного підходу щодо оцінювання результативності стратегічного управління реструктуризацією за результатами агрегації структурно-динамічних зрушень у межах семи її підсистем за використання єдиного критерію ідентифікації відповідної природи параметрів розвитку підприємств; б) концептуальної моделі стратегічного управління реструктуризацією підприємств при інкорпорації її домінант до положень Стратегій соціально-економічного та сталого розвитку певного регіону.

A. Belova

STRUCTURAL AND DYNAMIC TRANSFORMATION IN THE OPERATING SYSTEM OF ENTERPRISES BUSINESS RESULTS BY IMPLEMENTING TECHNOLOGY MANAGEMENT RESTRUCTURING

Summary

The article is devoted to the definition and development of measures, methods and procedures within the Technology Management Enterprise Restructuring in Ukraine. Their formation by the results of economic and statistical analysis of the impact of strategic management restructuring seven priority areas: updating, reforming, restructuring, modernization, engineering, reengineering and kross-engineering industrial and economic and technical processes. It is recognized that accumulation within the real economy of the state of socio-political, socio-economic and environmental risk balance function, leading to the emergence of various kinds of real threats to the sustainable development of the regions and the state as a whole.
Lack of theoretical, methodological and methodical developments on this issue led to the need to improve the strategic management of enterprise restructuring implemented by the simultaneous application of principles of systematic, integrated and process approaches to the development of the architecture of the latter.
Been shown need to develop: а) methodological approach for evaluating the effectiveness of strategic management restructuring the results of aggregation of structural and dynamic changes within seven of its subsystems by using a uniform criteria for identifying the appropriate nature of business settings; b) conceptual model of Strategic management in restructuring enterprises incorporation of dominants to the strategies of socio-economic and sustainable development of a given region.

№ 17 2014, стор. 7 - 13

Кількість переглядів: 1121

Відомості про авторів

А. І. Бєлова

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія муніципального управління МОН України, м. Київ

A. Belova

PhD, Assistant Professor, The senior lecturer, Department of Foreign Economic Management, Academy of Municipal Management, Ministry of Education and Science of Ukraine

Як цитувати статтю

Бєлова А. І. Структурно-динамічні трансформації в операційній системі підприємств за результатами впровадження технології управління реструктуризацією . Агросвіт. 2014. № 17. С. 7–13.

Belova, A. (2014), “Structural and dynamic transformation in the operating system of enterprises business results by implementing technology management restructuring”, Agrosvit, vol. 17, pp. 7–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.