EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Р. В. Лавров

Назад

УДК: 330.341.1: 338.432

Р. В. Лавров

АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація

У статті досліджено генезис і специфіку поняття "аутсорсинг", основні види аутсорсингових послуг й можливості їх отримання з метою посилення конкурентних позицій банку на фінансовому ринку. Узагальнено рушійні мотиви та детально проаналізовано етапи механізму впровадження аутсорсингу в практику діяльності банківських установ. Визначено проблеми широкого застосування аутсорсингу в умовах реалій сучасного економічного простору. Окреслено комплекс його переваг і недоліків при обслуговуванні банками суб'єктів агросфери. Викладено авторське бачення та оригінальні підходи до вирішення актуального наукового завдання.

R. Lavrov

OUTSOURCING AS INNOVATIVE TECHNOLOGY OF INCREASE OF EFFICIENCY OF BANK SERVICING OF SUBJECTS OF AGRARIAN SPHERE

Summary

In this article genesis and specificity of concept "outsourcing", main kinds of outsourcing services and possibility of their reception for the purpose of strengthening of competitive positions of bank in the financial market are investigated. Leading motives are generalized and stages of mechanism of introduction of outsourcing in practice of activity of banking establishments are analysed in detail. Problems of wide application of outsourcing in the conditions of realities of modern economic space are defined. The complex of its advantages and drawbacks at servicing by banks of subjects of agrosphere is outlined. Author's vision and original approaches to the solution of actual scientific problem is presented.

№ 17 2014, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 755

Відомості про авторів

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

R. Lavrov

cand. econ. sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

Як цитувати статтю

Лавров Р. В. Аутсорсинг як інноваційна технологія підвищення ефективності банківського обслуговування суб'єктів аграрної сфери. Агросвіт. 2014. № 17. С. 3–6.

Lavrov, R. (2014), “Outsourcing as innovative technology of increase of efficiency of bank servicing of subjects of agrarian sphere”, Agrosvit, vol. 17, pp. 3–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.