EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.6:330.1

Ю. М. Мельник

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Анотація

Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського співтовариства вимагають запровадження сучасної практики взаємодії суспільства, держави і бізнесу. Поняття конкурентоспроможності продукції визначено тільки у XX столітті, але формування конкурентних відносин відбувалось значно раніше. Поняття конкурентоспроможності є похідним від конкуренції та обумовлене законами її дії, механізму забезпечення конкурентних переваг продукції та товаровиробників, виявлення цінностей споживачів та інших. У статті розглянуто основні трактування категорій конкуренції та конкурентоспроможності, викладено авторське бачення конкурентоспроможності та соціальної конкуренції бізнесу.
Соціальна орієнтація дільності підприємств агропродовольчої сфери є важливим інструментом підвищення їх конкурентоспроможності. Соціальна конкуренція аграрного бізнесу передбачає неухильне виконання вимог законодавства, чітку сплату податків, облік загальноприйнятих етичних норм у практиці ведення справ, інвестиції в розвиток персоналу, виплату вищої зарплати, допомогу у вирішенні соціальних проблем співробітників та їх сімей, захист навколишнього середовища, підтримку благодійної діяльності фондів, забезпечення робочими місцями, створення безпечних умов праці та охорону здоров'я.

Yu. Mel'nik

SOCIAL ASPECTS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

Summary

Ukraine's transition to sustainable economic development and its integration into the European community, require the introduction of modern practices of interaction between society, government and business. The concept of competitive products specified only in the XX century, but the formation of competitive relations took place much earlier. The concept of competitiveness is derived from competition laws and is due to its action mechanism to ensure competitive advantages of products and manufacturers, identify values and other consumers. This paper reviews the main treatment categories of competition and competitiveness, the author sets out vision for competitiveness and social competition business. Social orientation dilnosti agri-business sphere is an important tool to improve their competitiveness. Social competition Agribusiness provides strict implementation of legal requirements, accurate payment of taxes, registration accepted ethical standards in the practice of doing things, investment in staff development, pay higher wages, assistance in solving social problems of employees and their families, the environment, supporting charitable fund , provide jobs, create safe working conditions and health.

№ , стор.

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

Ю. М. Мельник

здобувач, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Yu. Mel'nik

researcher, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

Як цитувати статтю

Мельник Ю. М. Соціальні аспекти конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери. Агросвіт. 2014. № 16. С. 75–80.

Mel'nik, Yu. (2014), “Social aspects of enterprise competitiveness agricultural and food sector”, Agrosvit, vol. 16, pp. 75–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.