EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Н. П. Мешко, Д. М. Щитов

Назад

УДК: 339.564.2

Н. П. Мешко, Д. М. Щитов

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Протягом років незалежності в Україні сформувалась експортоорієнтована економічна модель, в якій експорт слугує засобом підвищення економічного розвитку країни та інструментом стимулювання підвищення наявних конкурентних переваг країни в умовах глобальної економічної інтеграції. Швидкий розвиток сфери високотехнологічних послуг став визначальним фактором зростання експортного потенціалу сучасних національних економік. Метою роботи є дослідження впливу експортного потенціалу високотехнологічних послуг України на конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції. За допомогою побудови кореляційного поля були знайдені залежності між міжнародними індексами оцінки конкурентоспроможності національних економік та експортного потенціалу України у сфері високотехнологічних послуг. Досліджено розвиток експортного потенціалу України в сфері високотехнологічних послуг в координатах індексів глобальної конкуренції. Обгрунтовано гіпотезу щодо залежності між ступенем розвитку експортного потенціалу України у сфері високотехнологічних послуг та рівнем конкурентоспроможності національної економіки.

N. Meshko, D. Schytov

THE DEVELOPMENT OF THE EXPORT POTENTIAL OF UKRAINE IN THE FIELD OF KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

During the years of independence, Ukraine formed in export-oriented economic model, which serves as a means of increasing export economic development tool to stimulate and enhance existing competitive advantages of the country in terms of global economic integration. The rapid development of knowledge intensive services was the determining factor in the growth of export potential of modern national economies. The aim is to study the impact of the export potential of knowledge intensive services in Ukraine competitiveness of the national economy in terms of European integration. There were found relationship between international the construction of the correlation fields and indexes assessing the competitiveness of national economies and the export potential of Ukraine in the field of knowledge intensive services. There was investigated the development of export potential of Ukraine in the field of knowledge intensive services in the coordinates indices of global competition. There was grounded hypothesis about the relationship between the degree of development of export potential of Ukraine in the field of knowledge intensive services and the level of competitiveness of the national economy.

№ 16 2014, стор. 59 - 63

Кількість переглядів: 804

Відомості про авторів

Н. П. Мешко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

N. Meshko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management and Tourism, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, c. Dnipropetrovsk


Д. М. Щитов

аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

D. Schytov

postgraduate, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, c. Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Мешко Н. П., Щитов Д. М. Розвиток експортного потенціалу України у сфері високотехнологічних послуг в умовах євроінтеграції. Агросвіт. 2014. № 16. С. 59–63.

Meshko, N. and Schytov, D. (2014), “The development of the export potential of Ukraine in the field of knowledge intensive services in terms of european integration”, Agrosvit, vol. 16, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.