EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ
І. А. Ажаман

Назад

УДК: 332.1:330.322.1:631.2

І. А. Ажаман

ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність розвитку промислового будівництва як чинника економічного росту регіону і країни в цілому, посилення виробничого потенціалу місцевості, а також фактору, що сприятиме вирішенню соціально-економічних проблем сільських мешканців. Визначено основні нормативно-правові документи, що регламентують розвиток промислового будівництва на селі. Досліджено динаміку розмірів та джерел фінансової підтримки розвитку будівництва об'єктів виробничого призначення аграрної галузі як основної в сільській місцевості. Проаналізовано особливості фінансового забезпечення розвитку будівництва об'єктів сфери збуту сільськогосподарської продукції. Визначено перспективні шляхи залучення інвестицій та джерела їх надходження. Запропоновано внести зміни до законодавчо-нормативної бази щодо уточнення порядку інвестування в об'єкти промислового призначення (в т.ч. виробничого, обслуговуючого, допоміжного) в сільській місцевості. Інвестування пропонується проводити через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, шляхом випуску облігацій.

I. Azhaman

INVESTMENTS THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CONSTRUCTION IN RURAL AREAS UKRAINE

Summary

This article has been identified relevance of industrial construction as a factor of economic growth in the region and the country as a whole, increased productive capacity areas, as well as factors that contribute to solving social and economic problems of rural residents. Main legal documents regulating the development of industrial construction in rural areas determined. Analysis of the dynamics size and sources of financial support for the construction of production facilities of the agricultural sector as the principal in rural areas was conducted. Features of the financial provision of construction of objects the marketing of agricultural products were analyzed. The perspective ways to attract investments and sources of receipt identified. Make changes in the legal and regulatory framework for clarifying the procedure of investing in industrial objects (including production, service, auxiliary) in rural areas was proposed. Investing is suggested to conduct over construction financing funds, real estate funds, institutions of collective investment and by issuing bonds.

№ 16 2014, стор. 23 - 27

Кількість переглядів: 424

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

I. Azhaman

PhD, Associate Professor, Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Як цитувати статтю

Ажаман І. А. Інвестування розвитку промислового будівництва в сільській місцевості України. Агросвіт. 2014. № 16. С. 23–27.

Azhaman, I. (2014), “Investments the development of industrial construction in rural areas Ukraine”, Agrosvit, vol. 16, pp. 23–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.