EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. М. Рожелюк

Назад

УДК: 657.023

В. М. Рожелюк

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто основні проблемні аспекти обліку витрат на переробних підприємствах на основі узагальнення теоретичного та практичного досвіду як вітчизняного, так і зарубіжного, визначено актуальні питання інтеграції облікових систем у частині виробничої діяльності переробних підприємств у ринковому середовищі. Обгрунтовано доцільність виділення основних стадій облікового забезпечення виробничої діяльності, які включають порядок формування витрат у процесі постачання ресурсів, переробки продукції сільського господарства та її реалізації за різними каналами збуту.
Визначено проблемні аспекти формування облікової інформації за кожною стадією виробничого процесу, вказано конкретні пропозиції щодо їх вирішення, в першу чергу, використання автоматизованої обробки облікових даних, розглянуто доцільність застосування на переробних підприємствах інтегрованої системи обліку, що передбачає можливість зв'язати між собою облік, контроль і аналіз затрат на переробку продукції сільського господарства та створити науково обгрунтовану структуру собівартості переробки, яка б забезпечувала конкурентноздатність виробленої продукції в умовах ринку. Дієвим способом запровадження інтегрованого обліку витрат є розширення аналітичних і синтетичних рахунків у робочому плані рахунків з врахуванням технології та організації конкретних переробних підприємств та якісних параметрів сировини.
Нами запропоновано також модель інтегрованого обліку витрат переробного підприємства за об'єктами обліку відповідно до стадій виробничого процесу, виробничими витратами та місцями їх виникнення, в якій доцільно виділити джерела інформації про затрати на переробку сільськогосподарської продукції, ознаки класифікації затрат, сформувати робочий план рахунків, який би інтегрував всі види обліку, розробити форми внутрішньої звітності для узагальнення всіх видів затрат і формування собівартості готової продукції. Для підвищення дієвості моделювання запропоновано зміни до діючого плану рахунків, які дозволять більш ефективно відображати результати переробки продукції сільського господарства.

V. Rozhelyuk

METHODICAL ASPECTS OF FORMING INTEGRAL ACCOUNTING SYSTEM OF PROCESSING ENTERPRISES PRODUCTION ACTIVITY

Summary

The article deals with the main problematic aspects of costs accounting at processing enterprises based on a synthesis of theoretical and practical native and foreign experience. Current issues of integration of accounting systems of the production activity of processing enterprises in the market environment are identified. Importance of defining the main stages of accounting of production activities which include the order of formation costs in the supply of resources, processing of agricultural products and its implementation on different sales channels are proved.
There are identified aspects of accounting information for each stage of the production process. Specific suggestions for their solution, the use of automated processing of accounting data, the feasibility of processing plants in the integrated system, which provides the ability to link together accounting control and cost analysis on the processing of agricultural products and a science-based processing cost structure that would ensure the competitiveness of their products in the marketplace are examined. An effective way to introduce an integrated cost accounting is an extension of analytical and synthetic accounts in the chart of accounts taking into consideration specific technology and processing plants and quality parameters of raw materials.
We have also proposed a model of integrated cost accounting of processing enterprises in the subject of accounting in accordance with the stages of the production process, production costs and their places of origin in which to identify sources of information on the cost of the processing of agricultural products, features of the classification of costs, form chart of accounts which would integrate all kinds of records, develop internal reporting forms to summarize all types of expenses and the cost of forming the finished product. To improve the effectiveness of modeling proposed amendments to the current chart of accounts that will enable better reflect the results of agricultural products processing.

№ 15 2014, стор. 39 - 45

Кількість переглядів: 1354

Відомості про авторів

В. М. Рожелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Rozhelyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting in State Economic Sector and Human Services, TNEU

Як цитувати статтю

Рожелюк В. М. Методичні аспекти побудови інтегрованої системи обліку виробничої діяльності переробних підприємств. Агросвіт. 2014. № 15. С. 39–45.

Rozhelyuk, V. (2014), “Methodical aspects of forming integral accounting system of processing enterprises production activity”, Agrosvit, vol. 15, pp. 39–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.