EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
М. В. Багрій

Назад

УДК: 332:505

М. В. Багрій

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Сучасні умови господарювання вимагають пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності окремих галузей національного господарства, регіонів і держави в цілому. В даному аспекті особливої уваги заслуговує сфера туризму, що є однією з найбільш перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства, акумулює наявний природно-рекреаційний потенціал, професійне використання якого створює можливості для отримання значних прибутків. Її розвиток потребує регулювання та підтримки з боку держави, адже ринкові відносини, жорстка конкуренція вимагають вирішення нових завдань, адекватного реагування держави на значні зміни як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ, врахування специфіки функціонування організацій індустрії туризму. Тому великого значення набуває активна політика держави щодо підтримки та розбудови туристичної сфери, розвитку туристичної інфраструктури, створення умов для підвищення привабливості регіонів для іноземних і внутрішніх туристів, поліпшення якості туристичних послуг, забезпечення їх комплексності. В статті обгрунтовано необхідність впровадження та виконання нормативно-правового регулювання земельних ресурсів в розрізі туристично-рекреаційних зон, подано шляхи задоволення рекреаційно-туристичних потреб населення на державному рівні, перелічено першочергові практичні кроки у контексті вдосконалення державного регулювання туристичної привабливості сільських територій.

M. Bahriy

IMPROVING STATE REGULATION OF TOURIST RURAL TERRITORIES

Summary

Current economic conditions require finding ways to improve the performance of individual branches of the national economy, regions and the state as a whole. In this aspect deserves special attention in tourism, which is one of the most challenging, dynamic and profitable sectors of the world economy, accumulating existing natural and recreational potential professional use which creates opportunities for large profits. Its development requires regulation and support from the state, because the market, fierce competition require new challenges, adequate state response to significant changes in both external and internal environments, taking into account the specific functioning of the tourism industry. Therefore, great importance is the active policy of the State to support and build the tourism sector, the development of tourism infrastructure, creating conditions for increasing the attractiveness of regions for foreign and domestic tourists, improve the quality of tourism services, ensuring their complexity. This paper substantiates the necessity of implementation and enforcement of the legal regulation of land resources in the context of tourism and recreational areas, presents ways of meeting the recreational and tourism needs of the population at the national level, immediate action steps listed in the context of improving state regulation of tourist rural territories.

№ 14 2014, стор. 69 - 72

Кількість переглядів: 1118

Відомості про авторів

М. В. Багрій

здобувач, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

M. Bahriy

getter, Lviv National Agrarian University, с. Dubliany

Як цитувати статтю

Багрій М. В. Вдосконалення державного регулювання туристичної привабливості сільських територій. Агросвіт. 2014. № 14. С. 69–72.

Bahriy, M. (2014), “Improving state regulation of tourist rural territories”, Agrosvit, vol. 14, pp. 69–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.