EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
О. С. Малащук

Назад

УДК: 332.36:504.062

О. С. Малащук

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Анотація

Стаття присвячена розробці заходів з управління ризиками землекористування. Негативні процеси, які відбуваються при використанні земель, призводять до появи різноманітних видів екологічних ризиків, обумовлених невизначеністю соціального, економічного і природного характеру, непередбачуваністю природних явищ, відсутністю повної інформації, елементами випадковості та іншим. Недостатність теоретичних і методичних розробок з цього питання викликала необхідність удосконалення методологічних підходів до управління ризиками землекористування.
Розроблено методичні підходи до управління ризиками землекористування, які базуються на двохкритеріальному підході: економічному — визначення ймовірності ризику в землекористуванні та екологічному — якість або ризик недосягнення мети розвитку території.
Для формування ефективної системи попередження і зниження ризиків запропоновано вирішити методологічні питання, які зв'язані зі структурою органу управлінських рішень, які здійснюють: прогнозування ризикових ситуацій; організацію взаємозв'язку між управлінськими підрозділами землевпорядних структур; регулювання заходів по усуненню відхилень, які виникли при взаємодії на ризики; координацію роботи всіх ланок системи впливу на ризики, апарату управління і спеціалістів; контроль процесу розробки і реалізації рішень в ризикових ситуаціях. В результаті була складена організаційна схема попередження і зниження ризиків на місцевому рівні.
Запропонована функціональна структура впливу на ризики землекористування, яка будується за ієрархічним принципом на двох підпорядкованих рівнях: виконавчому (виконавчий орган місцевого самоуправління) і координуючому (представницький орган місцевого самоуправління) при взаємодії зі землекористувачами.

O. Malaschuk

RISK MANAGEMENT OF THE LAND USE AS A MECHANISM OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION OPTIMIZATION

Summary

The article is devoted to the development of land use risk management activities. Negative processes taking place in land use are leading to the emergence of various types of environmental risk caused by the uncertainty of social, economic and natural disasters, unpredictable natural phenomena, the lack of complete information, elements of randomness etc. The lack of theoretical and methodological developments on this issue has necessitated the necessity of improvement the methodological approaches to risk management of land use.
Methodical approaches to risk management of land use based on two-criteria approach: economic -l determination of the probability of risk in land use and environmental — the quality or the risk of failure to achieve the goal area.
To establish an effective system of prevention and risk reduction author proposes to solve the methodological issues that are related to the structure of authority management solutions carrying out: prediction of risk situations; organization of the relationship between management units of land management agencies; regulatory activities of correction the deviations arising in the interaction of the risks; coordination of all components of the risk system influence, management staff and specialists; control of the process of developing and implementing decisions in risky situations. As a result the organizational chart of prevention and risk reduction at the local level was drawn.
The proposed functional structure of the land risk influence is built hierarchically in two subordinate levels: the Executive (the executive body of local self-government) and coordinating (a representative body of local self-government) in the interaction with land users.

№ 14 2014, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 1000

Відомості про авторів

О. С. Малащук

к. е. н., декан факультету землевпорядкування, Одеський державний аграрний університет

O. Malaschuk

Ph.D. in Economics, dean of the faculty of land management, Odessa state agrarian university

Як цитувати статтю

Малащук О. С. Управління ризиками землекористування як механізм оптимізації екологічної ситуації. Агросвіт. 2014. № 14. С. 3–8.

Malaschuk, O. (2014), “Risk management of the land use as a mechanism of the environmental situation optimization”, Agrosvit, vol. 14, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.