EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В. Д. Бєлік

Назад

УДК: 658:631.157

В. Д. Бєлік

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Забезпечення ефективного функціонування підприємств харчової промисловості залежить від здатності керівників застосовувати методи управління, адекватні сучасним ринковим перетворенням. Під методами управління нами розуміються способи здійснення управлінської діяльності. Сутність соціально-психологічних методів зводиться до цілеспрямованого впливу на особистість та колектив з метою поступової зміни їх настанов, орієнтацій у трудовій діяльності та творчій активності, а також на соціальні та психологічні інтереси персоналу та підприємств харчової промисловості загалом. Соціально-психологічні методи орієнтовані на розширення можливостей і шляхів найбільш ефективної мобілізації інтелектуальних та емоційних ресурсів працівників з метою активізації їх трудової активності. У статті удосконалено теоретико-методологічні положення і прикладні рекомендацій щодо використання соціально-психологічних методів управління на підприємствах харчової промисловості в умовах розвитку ринкових форм господарювання. Встановлено, що процес формування нової організаційної культури підприємств харчової промисловості ефективно доповнюють: сучасна управлінська структура організації, що базується на горизонтальних зв'язках, взаємна підтримка та довіра, колективні прийняття рішень і відповідальність за їх виконання.

V. Belik

THE PERFECTION OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL METHODS OF MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

Summary

The maintenance of effective functioning of the enterprises of the food-processing industry depends on ability of heads to apply the methods of management adequate to modern market transformations. Methods of management of us as ways of realization of administrative activity are understood. The essence of social-psychological methods is reduced to purposeful influence on the person and collective with the purpose of gradual change of their installations, orientations in labour activity and creative activity, and also on social and psychological interests of the personnel and the enterprises of the food-processing industry in general. Social-psychological methods are focused on expansion of opportunities and ways of the most effective mobilization of intellectual and emotional resources of workers with the purpose of activization of their labor activity. The theoretical and methodological positions and applied recommendations on use of social — psychological methods of management at the enterprises of the food-processing industry in conditions of development of market forms of managing. It is established, that process of formation of new organizational culture of the enterprises of the food-processing industry effectively supplement: modern administrative structure of the organization which is based on horizontal communications, mutual support and trust, collective decision-making and the responsibility for their performance.

№ 13 2014, стор. 37 - 40

Кількість переглядів: 1280

Відомості про авторів

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

Як цитувати статтю

Бєлік В. Д. Удосконалення соціально-психологічних методів управління на підприємствах харчової промисловості. Агросвіт. 2014. № 13. С. 37–40.

Belik, V. (2014), “The perfection of social-psychological methods of management at the enterprises of the food-processing industry”, Agrosvit, vol. 13, pp. 37–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.